AJOFM Mureș organizează în luna mai, luna promovării economiei sociale

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, AJOFM Mureș organizează în fiecare an, în luna mai, luna promovării economiei sociale.

Astfel, în data de 24.05.2018, la ora 14, la sediul instituției din Tg.Mureș, str. I. Maniu nr. 2, et. II., sala 20, va avea loc o masă rotundă pentru promovarea prevederilor legale referitoare la atestarea și certificarea entităților de economie socială, punându-se în discuție identificarea barierelor care stau în fața dezvoltării sectorului de economie socială, precum și propuneri pentru înlăturarea acestora.

La această întâlnire sunt invitați – și pe această cale – reprezentanții mass-media, firme, ONG-uri, șomeri și orice alte persoane interesate.

Iată o sinteză a prevederilor legislative privind economia socială:

  Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Întreprinderile sociale pot fi:

a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare;

c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc, republicată;

e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, înfiinţate în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;

g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege.

Intreprinderea socială – orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul respectă principiile și criteriile prevăzute de lege.

Principii:

a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;

b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;

c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;

e)caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului;

f)personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;

g)alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Criterii:

a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;

c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Atestatul de intreprindere socială se acordă de către AJOFM Mureș, pe o perioadă inițială de 5 ani, în baza următoarelor documente:

1) cerere tipizată pentru acordarea atestatului;

2) actele de înfiinţare şi funcţionare, care respectă principiile și criteriile prevăzute de lege și care sunt, după caz:

a) pentru societăţile cooperative de gradul I: actul constitutiv şi autorizaţia de funcţionare emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

b) pentru cooperativele de credit: statutul şi autorizaţia de funcţionare acordată de BNR potrivit prevederilor OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare;

c) pentru asociaţii şi fundaţii: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pentru casele de ajutor reciproc ale salariaţilor: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

e) pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

f) pentru societăţile agricole: actul constitutiv şi statutul elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, şi o copie a încheierii de înscriere în registrul rezervat acestui tip de societăţi;

g) pentru federaţii: statutul şi certificatul de înscriere în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi vor avea sediul, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

h) pentru uniunile persoanelor juridice: statutul sau actul constitutiv şi dovada personalităţii juridice;

i) pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat, documentele din care să reiasă în mod clar faptul că respectă, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute de lege: actul de înfiinţare sau actul constitutiv şi certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv statutul şi dovada personalităţii juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.

Întreprinderea socială de inserţie – se definește ca fiind întreprinderea socială care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;

b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale, pe o perioadă de 3 ani, acelor intreprinderi sociale care au obţinut în prealabil atestatul și depun următoarele documente:

a) cerere tipizată pentru acordarea mărcii sociale;

b) situaţia tipizată privind personalul angajat cu contract individual de muncă;

c) contractele individuale de muncă ale persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, în copie;

d) documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, conform legii, în copie.

 

Director executiv adjunct

Elisabeta BOGDAN

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.