Nereguli cu sacul în primăriile mureșene

Deseori auzim în mass-media, și nu numai, cum edilii sau administrațiile publice se plâng că nu pot face investiții în „urbea” pe care o păstoresc din lipsă de fonduri. Dar, adăugăm noi, să te plângi e ușor, mai greu e să fii corect. Verificările Curții de Conturi Mureș ne arată o realitate cutremurătoare asupra a ceea ce se întâmplă în administrația primăriilor mureșene: În urma verificărilor, niciuna nu a primit certificat de conformitate!
Camera de Conturi consideră că numeroasele nereguli găsite la primării evidențiază o insuficientă preocupare a autorităților locale în ceea ce privește asigurarea unei discipline financiar-bugetare. „În urma desfășurării celor 39 de acțiuni de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară încheiate în anul 2015, nu a fost acordat niciun certificat de conformitate, ca urmare a faptului că, pe de o parte, s-au constatat încălcări ale principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în execuția bugetelor și administrarea patrimoniului, iar pe de altă parte, situaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a situației patrimoniale”.

Dar să le luăm pe rând

Cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat; bunuri plătite, dar neintrate în posesia primăriilor; cheltuieli de personal ilegale; decontarea unor servicii peste nivelul maximal prevăzut de lege; lucrări de investiții, fără documente justificative; lipsă de interes pentru recuperarea restanțelor de la cetățeni sau de la firme care au realizat lucrări pentru primării… Acestea sunt doar câteva dintre numeroase abateri şi nereguli găsite la primăriile mureșene de către Camera de Conturi Mureș, abateri care au determinat nerealizarea unor venituri cuvenite bugetelor publice și au cauzat prejudicii de zeci de milioane de lei bugetelor locale.
La sfârșitul lunii ianuarie 2017, Curtea de Conturi a României a publicat Rapoartele referitoare la finanțele publice locale pe anul 2015, întocmite la nivelul fiecărui județ. Rapoartele sunt pentru anul 2015 deoarece unitățile administrativ-teritoriale au fost verificate în 2016.
În anul 2016, în județul Mureș au fost verificate 38 de primării, 3 societăți comerciale subordonate unei primării și Consiliul Județean Mureș, dar nu a fost emis niciun certificat de conformitate, din cauza numeroaselor nereguli constatate!

Primăriile și societățile verificate

Primăriile verificate în 2016 sunt: Tîrgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Tîrnăveni, Iernut, Luduș, Adămuș, Apold, Ațintiș, Band, Băla, Bichiș, Chețani, Chibed, Cozma, Cucerdea, Cuci, Deda, Fărăgău, Gălești, Gănești, Gheorghe Doja, Hodoșa, Livezeni, Miheșu de Câmpie, Neaua, Ogra, Rîciu, Rușii Munți, Sărățeni, Solovăstru, Vărgata, Vețca, Viișoara, Voivodeni, Zagăr, Zau de Câmpie.
Iar societățile comerciale verificate sunt: S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L. Tîrgu Mureș, S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș și S.C. Transport local S.A. Tîrgu Mureș.

Mai multe cheltuieli decât venituri

Din analiza datelor prezentate rezultă că veniturile bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale din Mureș, au fost în sumă totală de 1.694.583 de mii de lei, iar cheltuielile totale în sumă de 1.702.050 de mii de lei. Totodată, în 2015 primăriile au avut venituri mai mari decât în anii anteriori, dar și cheltuieli mai mari: „Veniturile totale la nivel de comune, orașe, municipii și județ au înregistrat o creștere de 8,3% în 2015 față de media anilor 2013 ‐ 2014. […] Cheltuielile totale ale bugetului local la nivel de comune, orașe, municipii și județ prezintă o creștere semnificativă, astfel că, în anul 2015 cheltuielile au fost cu 9,2% mai mari decât media anilor 2013 ‐ 2014”.
Din păcate, primăriile își obțin cea mai mare parte din venituri de la bugetul de stat, veniturile provenite din surse proprii fiind mult mai reduse: „Veniturile încasate la nivelul unităților administrativ teritoriale în anul 2015, au provenit în cea mai mare parte din alocații de la bugetul de stat respectiv 64,3% din veniturile totale realizate, în timp ce veniturile proprii din impozite, taxe, contribuții, vărsăminte și alte venituri au reprezentat doar 17,4% din totalul veniturilor încasate la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și bugetul propriu al județului Mureș”.

Cele mai mari abateri urban/rural

Per total, primăriile mureșene au avut abateri financiare de 51.574 de mii de lei, adică banii aceștia ar fi trebuit să fie la dispoziția primăriilor dacă nu erau cheltuiți irațional, dacă se încasau datoriile către primării etc.
Cele mai mari abateri la nivel urban au fost constatate la: U.A.T.M. Reghin – aproximativ 18.000 mii lei și U.A.T.M. Tîrnăveni – aproximativ 4.300 de mii de lei.
La nivel de comune cele mai mari abateri au fost constatate la: UATC Gheorghe Doja – aproximativ 3.000 mii de lei, UATC Apold – aproximativ 2.000 mii de lei și UATC Voivodeni – aproximativ 2.000 mii lei.

Abateri privind bugetele

În continuare, vă prezentăm câteva dintre principalele constatări rezultate din acțiunile de audit/control desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
De exemplu, s-au verificat bugetele locale.
Principalele abateri identificate se referă la următoarele aspecte: neestimarea veniturilor la nivelul lor real, acestea nu au fost fundamentate prin constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele locale; subevaluarea veniturilor proprii ale UATJ Mureș, prin necuprinderea în bugetul aprobat a sumelor de încasat din închirierea unor imobile aparținând domeniului public al județului, care au fost date în administrare (1.052 mii lei) etc.

Abateri privind realitatea situațiilor financiare: Luduș, Tîrgu Mureș, Deda, Voivodeni

Abateri privind exactitatea şi realitatea situaţiilor financiare au fost constatate la 33 de unități administrativ teritoriale și la o societate comercială de subordonare locală – valoarea totală a operațiunilor cu care datele din situaţiile financiare au fost denaturate însumând 22.747 de mii de lei.
„Neregulile financiar-contabile identificate se referă, în general, la neorganizarea și neconducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale, neînregistrarea corespunzătoare a unor bunuri în evidența contabilă, înregistrări contabile eronate, neconforme cu normele de aplicare a planului de conturi”, se arată în Raport.
Printre cele mai semnificative aspecte în acest sens, precizăm: nu au fost evidențiate corespunzător în contabilitatea Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” din Luduș, creanțe în sumă de 26 de mii de lei, reprezentând sume datorate de persoane care prin faptele lor au adus daune sănătății altor persoane și care, potrivit legii, au obligația reparării prejudiciului cauzat furnizorului de servicii medicale; neevidențierea în contabilitate a veniturilor proprii realizate din contribuțiile personale ale beneficiarilor de servicii medicale, sociale și de îngrijire – abateri constatate la Liceul Vocațional Reformat Tîrgu Mureș (44 de mii de lei) și la Centrul Medico Social Deda (202 mii de lei); neînregistrarea în evidenţa contabilă a UATC Voivodeni şi ca urmare neraportarea în contul de execuţie bugetară a taxei pe valoarea adăugată în sumă de 133 mii lei, precum şi a altor creanţe şi datorii aferente activității economice desfășurate de Serviciul public de gospodărire comunală.

Multe nereguli la… patrimoniu

Referitor la organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, apar iarăși numeroase nereguli, de exemplu numeroase primării pur și simplu, după recepționarea unor lucrări, le-au menținut ca și lucrări nefinalizate: „lucrări de investiții în valoare de 103.906 mii de lei, finalizate și pentru care au fost întocmite procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, au fost menținute nejustificat ca investiții în curs de execuție (UATJ Mureș, UATM Reghin, UATC Cozma, UATC Chibed, UATC Deda, UATC Rîciu, UATC Solovăstru, UATC Viișoara și SC Locativ SA Tg. Mureș)”.
Primăria Vărgata nu a înregistrarea în evidența contabilă bunuri în valoare de 154 mii de lei, date în administrare sau folosință unităților școlare de pe raza comunei.
La Reghin, nu au fost evidențiate în contabilitate creanțe bugetare cuvenite în sumă de 1.092 mii de lei, reprezentând prejudicii de recuperat de la Tivi KFT Ungaria și SC Pro Regun SRL Reghin, stabilite în baza unor sentințe civile definitive și irevocabile.

Venituri neîncasate

O altă problemă comună pentru mai multe primării se referă la modul de stabilire, evidențiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, precum și identificarea cauzelor care au determinat nerealizarea acestora, ceea ce a dus, practic la nerealizarea veniturilor estimate de primării.
Practic, unii oameni nu și-au plătit datoriile, dar nici primăriile nu i-au obligat să și le plătească, alteori primăria nu a impus în mod corect impozitele etc. „Au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate privind stabilirea, înregistrarea și încasarea veniturilor bugetelor locale, fiind stabilite venituri suplimentare în sumă de 2.608 mii de lei şi abateri de la regularitate și legalitate care au condus la prejudicierea bugetelor locale prin nerealizarea veniturilor, în sumă de 34 de mii de lei, reprezentând creanțe neîncasate ca urmare a prescrierii dreptului de recuperare a acestora”, arată Camera de Conturi.
„Abaterile care au influențat nerealizarea veniturilor au fost generate de următoarele cauze: neidentificarea și necuprinderea în baza de impunere a unor terenuri din intravilanul sau extravilanul localităților, aspect care a avut drept consecință subevaluarea veniturilor proprii din impozit pe teren –au fost constatate și stabilite venituri fiscale suplimentare de 174 de mii de lei la U.A.T.M. Tîrnăveni, U.A.T.O. Iernut, U.A.T.C. Apold, U.A.T.C. Bichiș, U.A.T.C. Chibed, U.A.T.C. Cozma, U.A.T.C. Livezeni, U.A.T.C. Lunca, U.A.T.C. Miheșu de Cîmpie, U.A.T.C. Sărățeni, U.A.T..C Solovăstru, U.A.T.C. Vărgata și U.A.T.C. Viișoara; […] subevaluarea veniturilor proprii din impozit pe mijloace de transport, ca urmare a nerealizării schimbului de informații dintre organele fiscale locale și organele competente cu înmatricularea/radierea mijloacelor de transport. Numărul mijloacelor de transport comunicat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Mureş fiind mai mare decât a celor aflate în evidența fiscală a U.A.T.O. Iernut, U.A.T.C. Apold, U.A.T.C. Cucerdea, U.A.T.C. Gălești, U.A.T.C. Gănești, U.A.T.C. Lunca, U.A.T.C. Miheșu de Cîmpie și U.A.T.C. Sărățeni – fiind stabilite venituri suplimentare însumând 56 de mii de lei; nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea impozitului și a taxei pe teren cuvenită U.A.T.M. Tîrnăveni și U.A.T.C. Voivodeni, pentru terenurile date în concesiune, chirie sau în arendă – veniturile suplimentare stabilite fiind de 53 de mii de lei; abaterile care au influențat nerealizarea veniturilor cuvenite S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș au fost generate de neîncasarea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, precum și a celor cu altă destinație decât locuință, în sumă de 579 de mii de lei; […] în cazul contribuabililor persoane fizice şi juridice care au înregistrat obligații restante la plată, ordonatorii de credite – prin aparatul de specialitate, nu au întreprins toate măsurile legale pentru urmărirea și încasarea creanțelor bugetare înregistrate în evidențele fiscale și contabile, deficiențe constatate la 16 unități administrativ teritoriale, pentru venituri proprii însumând 25.717 mii de lei – consecința fiind nerealizarea proiectelor prevăzute a fi finanțate din aceste surse sau solicitarea unor fonduri suplimentare de la bugetul statului pentru echilibrarea bugetelor locale. Astfel, creanțe legal cuvenite bugetelor locale, nu au fost urmărite în vederea încasării prin aplicarea măsurilor de colectare și executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală la U.A.T.M. Sighișoara, U.A.T.O. Luduș, U.A.T.C. Ațintiș, U.A.T.C. Băla, U.A.T.C. Bichiș, U.A.T.C. Cozma, U.A.T.C. Fărăgău, U.A.T.C. Gălești, U.A.T.C. Gheorghe Doja, U.A.T.C. Hodoșa, U.A.T.C. Ogra, U.A.T.C. Lunca, U.A.T.C. Miheșu de Cîmpie, U.A.T.C. Neaua, U.A.T.C. Solovăstru și U.A.T.C. Vărgata”, arată Camera de Conturi.

Servicii supraevaluate, cheltuieli de personal nelegale!

Alteori, primăriile au plătit pentru servicii de salubritate în mod ilegal sau au plătit pentru unele servicii mai mult decât prevede legea: „plăți nejustificate din bugetul UATM Reghin în sumă de 1.666 de mii de lei, reprezentând servicii de depozitare deșeuri menajere, în condițiile în care serviciul public de salubrizare a fost concesionat către S.C. „RAGCL” S.A. Reghin; cheltuieli nelegale în valoare de 380 de mii de lei prin decontarea unor servicii de proiectare şi inginerie peste nivelul maximal prevăzut de lege – abateri constatate la U.A.T.O. Iernut, U.A.T.O. Luduș, U.A.T.C. Adămuș, U.A.T.C. Deda, U.A.T.C. Fărăgău, U.A.T.C. Zagăr și U.A.T.C. Zau de Cîmpie”.
Nu lipsesc nici cheltuielile de personal nelegale, în sumă totală de 3.019 mii lei, prin acordarea unor sporuri salariale – spor de dispozitiv, spor pentru condiții vătămătoare, spor de fidelitate și loialitate, spor pentru atribuțiuni în domeniul urbanismului etc., neprevăzute de lege sau peste cuantumul legal – abateri constatate la U.A.T.J. Mureș, U.A.T.M. Reghin, U.A.T.M. Sighișoara, U.A.T.M. Tîrnăveni, U.A.T.O. Iernut, U.A.T.O. Luduș, U.A.T.C. Adămuș, U.A.T.C. Ațintiș, U.A.T.C. Băla, U.A.T.C. Bichiș, U.A.T.C. Chețani, U.A.T.C. Chibed, U.A.T.C. Cozma, U.A.T.C. Cuci, U.A.T.C. Deda, U.A.T.C. Gălești, U.A.T.C. Gănești, U.A.T.C. Gheorghe Doja, U.A.T.C. Livezeni, U.A.T.C. Neaua, U.A.T.C. Ogra, U.A.T.C. Rîciu, U.A.T.C. Rușii Munți, U.A.T.C. Sărățeni, U.A.T.C. Vărgata și U.A.T.C. Zagăr.

Repararea imobilului altuia; bunuri plătite, dar neprimite

Primăria Gălești a decontat în 2015 niște reparații curente pentru un imobil aflat în proprietatea primăriei, dar dat chirie – sarcina realizării lucrărilor revenind beneficiarului (26 de mii de lei).
Alte primării au plătit pentru bunuri sau servicii, dar nu au primit aceste bunuri sau servicii: „cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație – respectiv bunuri, lucrări și servicii nerecepționate în cantitatea facturată și plătită sau la prețuri majorate nejustificat, prejudiciul fiind în sumă de 108 mii de lei (U.A.T.M. Tîrgu Mureș, U.A.T.C. Cozma, U.A.T.C. Vărgata și U.A.T.C. Zagăr).

Achiziții publice cu probleme

Camera de Conturi a descoperit și numeroase probleme datorate nerespectării prevederilor legale referitoare la achizițiile publice, în special în ceea ce privește administrarea contractelor de achiziție publică: „S-au constatat frecvente cazuri de nerespectare a prevederilor legale privind derularea și administrarea contractelor de achiziție publică, fiind constatate prejudicii în sumă totală de 913 mii de lei, astfel: situații de lucrări acceptate la plată pentru bunuri nelivrate, lucrări neexecutate sau servicii neprestate în cantitatea facturată, care au determinat producerea de prejudicii în sumă de 196 de mii de lei (U.A.T.M. Reghin, U.A.T.O. Luduș, U.A.T.C. Băla, U.A.T.C. Deda, U.A.T.C. Gălești, U.A.T.C. Gheorghe Doja, U.A.T.C. Rîciu, U.A.T.C. Rușii Munți și U.A.T.C. Viișoara); nu au fost calculate și deduse din prețul contractelor de lucrări încheiate, penalități în sumă de 121 de mii de lei, datorate pentru neexecutarea la termen a lucrărilor de investiții (U.A.T.J. Mureș, U.A.T.C. Chețani și U.A.T.C. Lunca); cheltuieli nejustificate din fonduri alocate de la bugetul local al UATC Gheorghe Doja, prin decontarea unor materiale în valoare de 81 de mii de lei, pentru lucrări de organizare de șantier, neregăsite faptic; din bugetul local al U.A.T.C. Viișoara a fost achitată suma de 37 de mii de lei pentru lucrări de investiții, fără documente justificative care să ateste exactitatea și realitatea sumelor decontate; cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat, privind lucrări de investiții decontate la prețuri mai mari decât cele cuprinse în oferta financiară adjudecată sau a unor cantități de lucrări neofertate, stabilite la nivelul sumei de 478 de mii de lei au fost identificate la U.A.T.M. Tîrgu Mureș, U.A.T.M. Reghin, U.A.T.M. Tîrnăveni, U.A.T.C. Ațintiș, U.A.T.C. Cucerdea, U.A.T.C. Cuci, U.A.T.C. Deda, U.A.T.C. Fărăgău, U.A.T.C. Gănești și U.A.T.C. Viișoara.
Au fost efectuate plăți nejustificate din fonduri alocate de la bugetul local prin decontarea unor cantități de lucrări la prețuri majorate nejustificat, din care exemplificăm: cheltuieli nejustificate pentru lucrări de reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat stradal în sumă de 105 mii de lei, prin achitarea unor corpuri de iluminat la prețuri majorate față de cele din oferta financiară – abateri constatate la UATC Ațintiș și la UATC Cuci.
La UATM Tîrnăveni a fost stabilit un prejudiciu de 56 de mii de lei, determinat de acceptarea la plată și decontarea unei „cote de finanțare” în cuantum de 30%, aplicată la valoarea lucrărilor executate în baza unui contract privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de iluminat public; prejudicierea bugetului local al UATM Tîrgu Mureș prin stabilirea eronată a cotei datorate Inspectoratului Județean în Construcții Mureș (81 mii lei)”.

Vasile Dancea

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Un comentariu

  1. Eu l-as pune pe un „expert”de la Curtea de conturi care încasează lunar o căruță de bani sa lucreze un an la o primărie.As fi tare curios sa văd ce rezultate are,dar cu salariu de 1000 lei cit primește un funcționar public cu aceleasi studii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.