Spital Regional de Urgență la Târgu Mureș

Ministerul Sănătății solicită un plan de reorganizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș astfel încât unitatea să poată fi încadrată în categoria de Spital Regional de Urgență.

Planul trebuie să fie realizat conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgență locale, județene și regionale din punctul de vedere al competențelor, resurselor materiale și umane și al capacității lor de a asigura asistența medicală de urgență și îngrijirile medicale definitive pacienților aflați în stare critică.

Pentru aceasta Ministerul a adresat o invitaţie pentru transmiterea expresiilor de interes este pentru asigurarea de Servicii de Expertizare Tehnică și Proiectare pentru obiectivul de investiții „Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș care va cuprinde secția de
anestezie și terapie intensivă, bloc operator și Centru de arși”.

Prezenta cerere pentru expresii de interes urmează Anunţului general de achiziţii pentru acest
Proiect apărut în United Nations Development Business Nr. WB2763-06/15 din 15 iunie 2015.
Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului
de Sănătate este un împrumut convenit, care va fi pus în aplicare pe o perioadă de trei ani și ar
finanța lucrări de construcții civile, bunuri, asistență tehnică și activități de formare.
Principalul obiectiv al Proiectului este de a îmbunătăţii accesibilitatea la serviciile de sănătate
din România precum şi calitatea şi eficienţa acestora.
Componenta 1 va sprijini raționalizarea rețelei de furnizare de servicii medicale prin
consolidarea spitalelor cheie care vor deveni coloana vertebrală a rețelelor de spitale.
Proiectul va sprijini serviciile medicale selectate din 7 spitale regionale de urgență, 44 de
spitale județene și aproximativ 15 spitale zonale, necesare ca etape critice pentru:
(a) redefinirea rolului spitalului în sistemul de sănătate;
(b) contopirea serviciilor și reducerea numărului de spitale cu specialitate unică; și
(c) îmbunătățirea calității îngrijirii acordate în spitalele care funcționează în mai multe clădiri
prin mutarea acestora într-o singură clădire, cu platformă de diagnostic și intervențională
integrată.
În cadrul componentei 1 sunt prevăzute lucrări de modernizare şi extindere a unor
departamente /secţii din unităţile spitaliceşti selectate în vederea îmbunătăţirii serviciilor
medicale din: sălile de operații, unitățile de terapie intensiva, unitățile pentru arși, unitățile de
radioterapie, serviciile de urgență și diagnostic (imagistică medicală).
Aceasta invitaţie pentru transmiterea expresiilor de interes este pentru asigurarea de Servicii
de Expertizare Tehnică și Proiectare pentru obiectivul de investiții „Clădire nouă în
incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș care va cuprinde secția de
anestezie și terapie intensivă, bloc operator și Centru de arși”
Scopul contractului este de elaborare a:
– Planului de reorganizare a unității spitalicești astfel încât Spitalul Clinic
Județean de Urgență Târgu Mureș să poată fi încadrat în categoria de Spital
Regional de Urgență conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1764/2006
privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgență locale,
județene și regionale din punctul de vedere al competențelor, resurselor
materiale și umane și al capacității lor de a asigura asistența medicală de
urgență și îngrijirile medicale definitive pacienților aflați în stare critică;
2
– documentației tehnico-economice necesare executării lucrărilor de construcții
pentru proiectul/obiectivul de investiții „Clădire nouă în incinta Spitalului
Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș care va cuprinde secția de
Anestezie și Terapie Intensivă, Bloc Operator și Centru de Arși” în
conformitate cu prevederile legislației naționale/normele europene și exemplele
de bună practică în domeniu.
Pornind de la analiza situației existente, analiza nevoilor unității spitalicești și analiza
opțiunilor, se vor realiza în prima etapă Planurile Funcționale Preliminare pentru Clădirea
Nouă și pentru clădirea existentă
Documentația tehnico-economică pentru proiectul de investiții va fi întocmită în următoarele
etape:
a) studiu de prefezabilitate
b) expertiza tehnică a clădirii existente
c) raport de audit energetic
d) studiu de fezabilitate (S.F.) incluzând şi documentaţia necesară aprobării investiţiei
e) proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.)
f) proiect tehnic, detalii de execuție și caiet de sarcini pentru lansarea licitației de
contractare a executării lucrărilor
Durata estimată a misiunii este de aproximativ 10 (zece) luni, de la data semnării contractului.
Conținutul acestor documentații trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare în domeniu,
respectiv H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi
completările ulterioare.
Ministerul Sănătății doreşte să contracteze o firmă de consultanță cu experiență demonstrată
în proiectarea de spitale.
Firma de consultanţă trebuie să aibă experienţa profesională în elaborarea proiectelor pentru
construcţii civile de minim 10 ani, experienţă profesională în expertizarea tehnică a
construcţiilor civile în ultimii 5 ani şi experienţa specifică în proiectarea unităţilor spitaliceşti
în ultimii 3 ani.
Firma de consultanţă trebuie să furnizeze o listă de minim trei clienţi (inclusiv informaţii de
contact în scopul verificării referinţelor), menționând bugetul proiectului, activităţile derulate
şi perioada de implementare a proiectului.
Este de înţeles că, Consultantul și liderul echipei sale sunt deja familiarizaţi cu condițiile
specifice din sistemul de sănătate şi asistenţă medicală din România și legislația în vigoare.
Consultantul va propune personal permanent cu experiență, de preferință în discipline legate
de construcţia de spitale, pentru a asigura calitatea serviciilor. În mod deosebit, pentru
planificarea construcţiei şi a echipamentelor medicale, este necesară expertiza medicală şi
prin urmare este solicitată.
Consultantul trebuie să furnizeze următorii experți cheie:
a) Arhitect desemnat Șef de Proiect Coordonator, cu diplomă de Arhitect și
Master/sau superior în planning și design în facilități pentru domeniul sanitar, sau cu
experiență profesională în proiectarea pentru unități spitalicești, cu experiență
profesională de minim 10 ani și experiență în proiectarea unităților spitalicești în
ultimii 3 ani
3
b) Expert tehnic atestat pentru construcții civile, cu experiență de 10 ani în domeniu
c) Auditor energetic atestat pentru construcții civile, cu diplomă de inginer
constructor/instalator cu experiență în elaborarea de certificate de performanță
energetice pentru domeniul sanitar de min 3 ani
d) Inginer proiectant de structuri, cu diplomă de inginer, cu experiență de cel puțin 5
ani în proiecte în domeniul unităților spitalicești
e) Ingineri proiectanți instalatori (sanitare, termice, ventilare – climatizare, electrice,
gaze naturale, gaze medicale) cu diplomă de inginer și experiență în proiecte elaborate
pentru unități spitalicești de cel puțin 5 ani
f) Inginer biomedical sau echivalent, cu masterat în planificarea și proiectarea unităților
medicale sau echivalent într-un domeniu conex, și cu experiență profesională în
pregătirea specificațiilor tehnice și a documentelor de licitație pentru echipamente
spitalicești de uz medical și non-medical.
g) Inginer devizist/ de cost cu diplomă de inginer constructor și experiență în proiecte
pentru domeniul construcțiilor civile de cel puțin 5 ani
Toți experții cheie ai echipei Consultantului trebuie să aibă experiență în domeniul planificării
spitalului.
Ministerul Sănătăţii prin Unitatea de Management al Proiectului Reforma Sectorului Sanitar –
Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului de Sănătate invită toate firmele de consultanţă
eligibile să-şi exprime interesul pentru furnizarea acestor servicii.
Consultanții interesați trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că acestea au
calificările necesare și experiența relevantă pentru efectuarea Serviciilor.
Consultanţii nu trebuie să se afle şi nici să se fi aflat în conflict de interese cu Ministerul
Sănătăţii în ultimii 3 ani.
Expresiile de interes trebuie să ofere informaţii care să indice faptul că firma de consultanţă
este calificată să realizeze serviciile menţionate mai sus, respectiv:
 Informaţii generale: activitatea de bază şi anii de experienţă, prezentarea serviciilor
oferite, adresă, date de contact şi ţara de înregistrare, etc.;
 Informaţii specifice privind experienţa firmei de consultanţă în domeniul misiunii:
număr de ani de experienţă profesională, descrierea misiunilor anterioare similare,
referinţe, experienţă în condiţii similare, etc.;
 Informaţii privind disponibilitatea personalului specializat corespunzător pentru
misiune: calificările şi experienţa personalului cheie, anii de experienţă în domeniile
menţionate mai sus, etc.
Criteriile de selecţie pe lista scurtă sunt:
• Calificările generale ale firmei de consultanta – maxim 30 puncte;
• Experiența specifică a firmei de consultanță în domeniul misiunii – maximum 50 puncte;
• Disponibilitatea personalului specializat pentru a îndeplini misiunea – maxim 20 de puncte.
Trebuie remarcat faptul că, în acest moment, este necesară doar o confirmare a disponibilităţii
personalului cu calificare relevantă. Nu sunt necesare CV-uri, deoarece acestea vor fi evaluate
în momentul evaluării propunerilor tehnice ale consultanților de pe lista scurtă.
Atenția consultanților interesați este indreptată către punctul 1.9 din Ghidul Băncii Mondiale:
„Selectarea şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi
granturilor AID, efectuate de către Împrumutaţii Băncii Mondiale”, din ianuarie 2011
(„Ghidul privind serviciile de consultanță“), care stabilește Politica Băncii Mondiale cu
privire la conflictul de interese.
4
Consultanții se pot asocia cu alte firme sub forma unei societăți mixte sau un sub-consultant
pentru a-și spori calificările. În cazul unei asociații în participațiune (JV), toți membrii JV vor
fi evaluaţi în comun, cu scopul întocmirii listei scurte și vor fi în mod comun şi solidar
răspunzători de atribuire şi în caz de atribuire se va semna contractul cu asocierea în
participaţiune (JV). Consultanții trebuie să indice în mod clar dacă expresia de interes se
depune în asociere sau altfel.
Expresiile de interes neclare în termeni de „în asociere cu“ și / sau „în afiliere“, etc nu pot fi
luate în considerare pentru lista scurtă.
Experiența și referințele sub-consultanților nu sunt luate în considerare în evaluarea
expresiilor de interes.
Metoda de selecție ce va fi utilizată pentru contractarea acestor servicii de consultanță este
„Selecție pe baza calităţii şi costului” (QCBS –„Quality – and Cost- Based Selection)
prevăzută de „Ghidul: Selectarea şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor BIRD şi
creditelor şi granturilor AID, efectuate de către Împrumutaţii Băncii Mondiale” din ianuarie
2011 (“Ghidul privind serviciile de consultanță”) conform prevederilor Acordului de
Împrumut.
Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul programului (între orele
10:00 – 17:00).
Expresiile de interes trebuie să fie livrate într-o formă scrisă la adresa de mai jos (în persoană,
sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 17.05.2017, orele 17
00, ora
locală.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.