Posts Tagged “mai”

Săptămâna sportului la Promenada Mall

By |

Săptămâna sportului la Promenada Mall

macheta - A5În perioada 27-30 mai la Săptămâna Sportului din Promenada Mall, se desfăşoară cele mai tari competiţii:  Streetball(3jucatori), fotbal-tenis(dulblu – 2 jucatori) sau sprint(individual 50m).
Î
nscrie-te pe www.promenadamallmures.ro sau la InfoPoint-ul din Promenada Mall şi bucură-te de mişcare şi de premiile în valoare totală de peste 3000euro  puse la bătaie!

          Parcarea va fi amenajată  special pentru aceste 4 zile de concurs. Categoriile de vârstă: 10-14 ani, liceu(15-20), >20 ani.

         Program: Marţi, Miercuri 16:00-20:00 – calificări

                            Joi – optimi, sferturi de finală

                           Vineri – semifinală, finală şi Gala de premiere

   ” La Promenada Mall sportul este la el acasa!”

Read more »

Vrei să te faci poliţist? Iată condiţiile!

By |

Vrei să te faci poliţist? Iată condiţiile!

imagesServiciul Resurse Umane al Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş recrutează în perioada 22.04-14.08.2014 candidaţi pentru participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale (MapN) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI), care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, curs de zi.

 

Unde se va da concursul?

Concursul de admiterea se va da la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale.

 

Care sunt condiţiile de participare?

 

a) cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) limba română scris şi vorbit;

c) capacitate deplină de exerciţiu;

d) „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.

e) vârsta minimum 18 ani împliniţi;

f) diplomă de bacalaureat;

g) comportament corespunzător cerinţelor în societate;

h) fără antecedente penale, fără urmărire penală ori de judecată cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) fără destituire dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j).fără activităţi de poliţie politică;

k) fără apartenenţă politică(art.10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002)

l) criterii specifice

a) vârsta maximă 27 de ani

b) la purtare media generală de minimum 8,00;

c) fără abateri disciplinare într-o instituţie de învăţământ

d) înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

 

Condiţii specifice

Condiţii pentru admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

a) cetăţenie română şi domiciliul stabil în România( şi cei căsătoriţi)

b) vârsta de până la 23 ani împliniţi în 2014

c) diplomă de bacalaureat

d) la purtare minimum 8,00 şi la bacalaureat 7,00;

e) clar şi corect limba română;

f) să nu fi fost repetent în timpul liceului

g) „apt medical” conform baremelor stabilite de SRI;

h) „apt psihologic

i) conduită civică şi morală corespunzătoare;

j) să nu fi fost condamnaţi penal;

k) să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru de partid;

l) candidaţii care au calitatea de asociat unic sau participă direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale trebuie să declare pe proprie răspundere că odată cu admiterea sa la această instituţie de învăţământ superior vor renunţa la aceste calităţi

m) să fie dispuşi să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional,

n) să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

o) să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor,

p) în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, vor achita taxele de şcolarizare, în cuantumul stabilit de Senatul Academiei, dacă vor fi declaraţi „Admis”.

 

 

Derogări:

 

De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii nu se acordă derogări.

 

Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii:

a) tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;

b) adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

c) cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii.

 

Ce cuprinde dosarul de admitere?

 

Dosarul de recrutare, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care optează candidatul, va cuprinde următoarele documente:

1. Cererea de înscriere şi C.V.

2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

4. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2014 şi foaia matricolă (copie legalizată);

4a. Pentru absolvenţii de liceu din anul 2014 care candidează pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior şi în şcolile postliceale ale M.Ap.N.care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., adeverinţa, eliberată de liceu, va atesta că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2014.

4b. Pentru absolvenţii de liceu din anul 2014 care candidează pentru admiterea în şcolile de agenţi de poliţie ale M.A.I. în adeverinţa, eliberată de către liceu, se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

5. Următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă; hotătârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui pentru cei care şi-au schimbat numele;

6. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului completate CORECT şi COMPLET, conform anexei;

7. Cazierul judiciar al candidatului;

8. Fişa medicală tip de încadrare în M.A.I.

9. Caracterizare de la ultimul loc de muncă, respectiv de la instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

10. 4 fotografii 3×4 cm. şi 2 fotografii 9/12 cm.

11. Declaraţie notarială. Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ superior, cu excepţia absolvenţilor învăţământului liceal din promoţia 2014, vor depune la dosarul de recrutare declaraţia notarială din care rezultă că nu au mai beneficiat de finanţare de la buget pentru un program de studii universitare de licenţă (ciclu complet de studii superioare de lungă durată, studii universitare de licenţă sau o perioadă de studii).

 

ATENŢIE: Candidaţii care au urmat/urmează sau au finalizat, după caz, un program de studii universitare de licenţă, indiferent de forma de organizare a acestuia, au obligaţia depunerii unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ organizatoare din care să rezulte regimul de finanţare al programului de studii universitare de licenţă în cauză.

Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Candidaţii pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, pe locurile destinate minorităţii maghiare, trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

 

Candidaţii care au efectuat studii liceale în străinătate vor fi acceptaţi fără caracterizarea de la instituţia de învăţământ şi fără media la purtare. Au obligaţia de a prezenta:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

 

Unde se depun cererile?

 

Cererile de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti şi pentru unităţile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Mureş, până la data de 02.06.2014. Pentru concursul de admitere în şcolile postliceale ale M.Ap.N. până la data de 02.06.2014, iar pentru Şcolile de agenţi de poliţie Câmpina şi Cluj Napoca până la data de 14.08.2014.

 

Candidaţii vor depune la Serviciul Resurse Umane, în volum complet, dosarele de recrutare pentru admiterea la Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti, instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii până la data de 16.06.2014. Pentru şcolile postliceale ale M.Ap.N. până la data de 16.06.2014, iar pentru Şcolile de agenţi de poliţie Câmpina şi Cluj Napoca până la data de 22.08.2014.

 

Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ universitar şi care au o a doua opţiune o şcoală de agenţi de poliţie din cadrul I.G.P.R. depun un dosar de recrutare separat cu actele de studii în copie legalizată şi fişa medicală în copie certificată de către lucrătorii de resurse umane prin înscrierea menţiunii „Conform cu originalul”. Totodată, aceştia vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admitere – taxă participare, înscriere concurs, susţinere probe eliminatorii – contravizita medicală, probele de verificare a aptitudinilor fizice şi testul de cunoştinţe.

 

Detaliile privind admiterea

 

Detaliile privind admiterea în instituţiile de învăţământ prevăzute, respectiv numărul de locuri aprobate, condiţiile, criteriile de recrutare, perioada de desfăşurare a concursului, probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs etc., vor fi publicate pe site-ul fiecărei unităţi cu sarcini de recrutare şi instituţii de învăţământ, precum şi pe site-ul Poliţiei Române – secţiunea Admitere 2014.

 

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0265/202.412.

 

„Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, din municipiul Tg. Mureş, str. Borsos Tamas, nr. 16, unde se obţin informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs, după următorul program: luni – vineri: între orele 08-16”, se arată în comunicatul IPJ Tîrgu Mureş, semnat de purtător de cuvânt Andreea Pop.(EM)

 

Read more »

Festivalul Filmului European

By |

Festivalul Filmului European

header bunFestivalul Filmului European are loc anul acesta în perioada 9 – 15 mai la Bucureşti şi 16 – 18 mai la Târgu Mureş. Festivalul este organizat de Institutul Cultural Român împreună cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România, sub egida EUNIC, cu sprijinul ambasadelor şi centrelor culturale ale ţărilor europene, în parteneriat cu Asociaţia K’ARTE, Cinematograful ARTA și Primăria Municipiului Tîrgu Mureş.

La Târgu Mureș, proiecţiile vor avea loc la cinematograful Arta iar accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.

La Seara de gală a Festivalului, care va avea loc vineri, 16 mai, la ora 19:00, va fi proiectat filmul Shell (Marea Britanie, 2013), o incredibilă mostră de cinematografie britanică, o combinație neașteptată de inteligență și rafinament artistic, în regia lui Scott Graham.

Selecţia festivalului propune, la Tîrgu Mureş, o perspectivă asupra diversităţii producţiei cinematografice europene, prezentând filme din 9 ţări, precum comedia neagră „Tura divină” (Ungaria, 2013), sau coproducţia „La limita de jos  a cerului” (România – Moldova), în regia lui Igor Cobileanski.

„Ne face o deosebită plăcere să putem relua tradiţia ediţiilor locale prin includerea oraşului Tîrgu Mureş pe harta Festivalului. Astfel, cinefilii din Transilvania se vor bucura împreună cu noi de selecţia de filme a acestei ediţii. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără implicarea partenerilor noştri locali”, a declarat Liviu Jicman, vicepreşedintele Institutului Cultural Român.

Este deja o tradiţie ca Festivalul Filmului European să aibă în fiecare an un ambasador onorific, invitat să regizeze clipul de promovare al festivalului, oferind astfel o viziune personală asupra caracteristicilor filmului european şi asupra rolului pe care acesta îl are în cinematografia mondială. Ambasadorul ediţiei de anul acesta este regizorul Adrian Sitaru, autor a numeroase producţii cinematografice, printre care scurtmetrajul Colivia şi lungmetrajele Pescuit sportiv şi Din dragoste cu cele mai bune intenţii.

Mai multe informaţii despre programul FFE se găsesc pe www.ffe.ro şi pe www.facebook.com/ffeRomania.

Spotul realizat de Adrian Sitaru: http://youtu.be/8k-fdyyN_Fg

Program Cinema ARTA

Vineri 16 mai

19:00     Gala de deschidere a Festivalului Filmului European

Shell – Scott Graham / Marea Britanie / 2012 / 90’ (15+)

Sâmbătă 17 mai

14:00     Casa bântuită / A Magnificent Haunting – Ferzan Özpetek / Italia / 2012 / 105’

16:00     Câte-o armă-n fiecare mână / A Gun in Each Hand – Cesc Gay / Spania / 2012 / 94’

18:00     Tura divină / Heavenly Shift – Márk Bodzsár / Ungaria / 2013 / 100’

20:00     La limita de jos a cerului / The Unsaved – Igor Cobileanski / Moldova / 2013 / 82’

Duminică 18 mai

14:00     Copiii din Kinshasa / Kinshasa Kids – Marc-Henri Wajnberg / Belgia / 2012 / 85’

16:00     Maratonul / The Marathon – Diederick Koopal / Olanda / 2012 / 107’

18:00     Eterna întoarcere a lui Antonis Paraskevas / The Eternal Return of Antonis

Paraskevas – Elina Psykou / Grecia / 2013 / 88’

20:00     Călătoria / A Trip – Nejc Gazvoda / Slovenia / 2011 / 81’

 

Read more »

Târg de Turism și Expo Credite şi Imobiliare la Promenada Mall

By |

Târg de Turism și Expo Credite şi Imobiliare la Promenada Mall

afis decodesign-page-001Promenada Mall va găzdui în perioada 9 – 11 mai o nouă ediție a DecoDesignExpo, cel mai important şi complex eveniment pentru mureşeni Târgul de Turism și Expo Credite şi Imobiliare.

După succesul primelor 11 ediţii a expoziţiei de mobilier şi amenajări interioare DecoDesignExpo, la care au fost prezente companii locale, naţionale şi internaţionale şi la care numărul vizitatorilor a crescut puternic, ajungând la 30 000 de vizitatori/ ediţie, Promenada Mall Tîrgu Mureș şi Malio Events au decis să răspundă numeroaselor solicitări venite de la agenţii economici de profil şi a clienţilor – publicului fidel manifestării – crescând aria de domenii prezentate. Parteneri ai evenimentului sunt: Asociația Producătorilor de Mobilă din România, Primăria Tîrgu Mureș și Volksbank.

Astfel, timp de 3 zile vizitatorii vor avea posibilitatea de a găsi de la mobilier, amenajări interioare, decoraţiuni şi restul celor necesare pentru ,,casa mult visată”, până la cele mai bune soluţii de finanţare a proiectelor.

Ineditul acestei manifestări va fi şi organizarea în paralel a Târgului de Turism, care devine locul ideal de prezentare a celor mai interesante oferte şi atracţii turistice, atât din România, cât şi din străinătate, incluzând: turismul cultural, rural sau de business, turismul de tratament, destinaţiile exotice, croazierele şi turismul de aventură. Din ofertele companiilor expozante nu lipsesc nici accesoriile și gadget-urile necesare oricărei călătorii.

Peste 40 de expozanți veniți din toată țara, special pentru publicul mureșean, vă aseaptă începând de vineri până duminică, la standurile din Promenada Mall.

Read more »

„Punct triplu”, invitat la Arad și Timișoara

By |

„Punct triplu”, invitat la Arad și Timișoara

punct tripluSpectacolul Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Naţional Târgu-Mureş, Punct triplu de Bogdan Georgescu, va participa în luna mai la două festivaluri importante din România, Festivalul de Teatru Nou de la Arad şi Festivalul Dramaturgiei Româneşti de la Timişoara. La Teatrul Național din Tîrgu-Mureș, spectacolul Punct Triplu poate fi vizionat marţi 15 aprilie 2014, de la ora 18.00, la Sala Parking (cu intrare dinspre Sala Mică).

Punct triplu este un proiect de observație socială și artă activă care își propune să exploreze mutațiile sociale contemporane, raportul bărbat-femeie și conceptul de familie în diamnica socială a începutului mileniului trei. Punct triplu este ficțiune bazată pe fapte reale. Orice asemănare cu personaje sau fapte reale este pur întâmplătoare. Din distribuția spectacolului fac parte: Ion Vântu, Katalin Berekmèri, Elena Purea, Mihaela Mihai, Csaba Ciugulitu și Andrei Chiran. Spectacolul este supratitrat în limba maghiară!

Biletele şi abonamentele pot fi achiziţionate de luni până vineri între orele 12:00 şi 17:30 la Agenţia de Bilete a Palatului Culturii (0372 758 230) sau la casa de bilete a teatrului de luni până vineri între orele 90:00 şi 15:00 (telefon 0365 806 865) şi online: www.biletmaster.ro

Sursa: Teatrul Național Tîrgu-Mureș

Read more »

Se pregătește o nouă ediție a Târgului ONG-urilor

By |

Se pregătește o nouă ediție a Târgului ONG-urilor

targul ONG-urilorÎn perioada 10 – 17 mai 2014, va avea loc Târgul organizaţiilor neguvernamentale „Împreună pentru comunitate”, ediţia a XII-a, având ca tematică centrală implicarea civică. Târgul ONG doreşte să ofere un cadru adecvat prin care organizaţiile neguvernamentale din domenii foarte diferite de activitate pot să interacţioneze, o dată pe an, arătând comunităţii oferta de servicii sau alte tipuri de activităţi, respectiv atrăgând voluntari şi 2% din impozitul pe venit al membrilor comunităţii. În cadrul evenimentului se va desfășura ediția IV a concursului „SWIMATHON” și Gala ONG, respectiv vor avea loc dezbateri în cadrul cafenelei civice și a unor mese rotunde pe tematici diverse.

Înscrierile de participare se pot face până cel târziu în data de 2 mai 2014. Informaţii actualizate şi fişa de înscriere se găsesc pe www.divers.org.ro. Participarea este gratuită, fiecare organizaţie trebuie însă să contribuie cu un obiect care să fie dat ulterior ca şi premiu la unul din concursurile organizate în cadrul Târgului, aceste obiecte trebuie predate organizatorilor până în data de 2 mai.

Sursa: Asociația Divers

Read more »

Tudor Gheorghe vine în concert la Târnăveni

By |

Tudor Gheorghe vine în concert la Târnăveni

tudor gheorgheMaestrul Tudor Gheorghe va fi prezent într-un concert pe scena Casei de Cultură din Târnăveni în data de 11 mai. Cu turneul intitulat ,,Lecția”, maestrul va concerta în această primăvară în orașele mici ale țării, în casele de cultură și căminele culturale. În spectacol se vor dezbate câteva teme pornind de la pledoaria pentru păstrarea curățeniei limbii române, la redescoperirea primelor manifestări literare prezentate cu umor, de la candoarea exprimării poetice a iubirii romantice sau erotice, până la cea mai frumoasă poezie de dragoste.

Mircea Barbu

Read more »

Noua achiziție a BC Mureș poate juca în Eurochallenge

By |

Noua achiziție a BC Mureș poate juca în Eurochallenge

Forul european a consimțit semnarea contractului între Denham Brown și BC Mureș, astfel noul tigru a fost inclus în lotul echipei pentru restul meciurilor din Cupa Eurochallenge. Canadianul ar putea debuta în această competiție chiar la următorul meci, de la Samokov, marțea viitoare.

bc mures brownDenham Brown a fost prezentat oficial joi 14 noiembrie, într-o conferinţa de presă. Jucătorul canadian de 198 cm şi 100 kg soseşte pentru a suplini absenţa mai îndelungată al lui Andrija Ciric, cel care s-a accidentat la genunchi. Preşedintele Cornel Lungu a precizat că aveam nevoie de sânge proaspăt, fiindcă s-a simţit în mai multe rânduri lipsa unui jucător pe poziţia 3 ca şi Ciric. Martinic nu va juca nici duminică împotriva lui Farul Constaţa şi nici nu va putea evolua în Bulgaria la meciul din Cupa Eurochallenge de la Samokov.

La rândul său antrenorul Srecko Sekulovic a confirmat că l-au ales pe Brown fiindcă ştiu de ce este capabil, iar Mitchell nu confirmă în continuare. Îl cunoaştem pe Brown. a jucat la Timba, cunoaşte şi el baschetul din România. Sper să fie alegerea bună pentru ceea ce ne lipseşte. Sper să scăpăm odată de accidentări şi să am în sfârşit tot lotul la dispoziţie. Dar nu-mi este frică. Trebuie să avem răbdare cu acomodarea lui Denham.

Bruno Roschnafsky, manager BC Mureş: Mă bucur că am găsit acest jucător, se văd semnele de închegare ale echipei, noi mergem la fiecare meci cu gândul de a învinge. În meciul cu Farul o să aibă deja dreptul de a juca și am cerut și acceptul FIBA-Europe de a-l înscrie pe lista de jucători.

Noul tigru a declarat: Mulțumesc conducerii și antrenorului BC Mureș că m-au readus în România, îmi place campionatul, este o ligă puternică, și mă bucur că o să joc la una din cele mai bune echipe din campionat. Cunosc echipa are un potențial extraordinar, cunosc sala și publicul, sper să arãt ce pot. Eurochallenge este o oportunitate de a ne arăta potențialul, de a ne arăta ce știm.

Sursa: BC Mureș

Read more »

Pașcan reclamă problema românilor din Serbia

By |

Pașcan reclamă problema românilor din Serbia

pascanVicepreşedintele Comisiei pentru cultură şi media a Senatului, democrat liberalul Marius Paşcan, a declarat vineri, la Târgu Mureş că va adresa săptămâna viitoare o interpelare Ministerului Afacerilor Externe (MAE) prin care va solicita prezentarea strategiei în privinţa minorităţii româneşti din Serbia, care ar fi supusă unui proces de asimilare forţată.

Marius Paşcan a spus că, în paralel va încerca determinarea colegilor săi din comisie să sesizeze MAE român, care este singura instituţie ce poate lua atitudine în privinţa nerespectării drepturilor minorităţii române de pe Valea Timocului. ‘Ceea ce putem noi face este să avem o poziţie exprimată – dar nu o pot angaja eu la nivel singular – la nivelul Comisiei pentru cultură şi media. Eu, săptămâna viitoare, când avem şedinţa de Comisie, voi pune în discuţie, le voi aduce la cunoştinţă colegilor acest lucru şi voi încerca să determin prin vot luarea unei decizii privind sesizarea MAE, care este singurul îndreptăţit să ia atitudine. Să nu uităm, e vorba de o comunitate de peste 300.000 de români şi care, la fel ca şi alte minorităţi din UE, se cuvine să aibă dreptul privind păstrarea culturii, privind promovarea manifestărilor pe această linie, autodeterminarea, libertatea de expresie sunt drepturi fundamentală pe care UE le protejează’, a spus Paşcan.

El a precizat că primul pas va fi să solicite, print-o interpelare, o poziţie din partea MAE. ‘În momentul în care o să văd că MAE e dezinteresat sau că nu intenţionează să aibă o poziţie oficială la nivel bilateral, vom avea şi alte posibilităţi, dar deocamdată mă limitez la a interpela’, a declarat senatorul PDL. Paşcan a subliniat că în cadrul negocierilor pentru aderarea Serbiei la Uniunea Europeană, acest for va trebui să impună şi sârbilor respectarea standardelor europene în privinţa drepturilor minorităţilor naţionale aşa cum a impus şi României. ‘Standardele impuse de UE nu pot fi decât aceleaşi, nu poţi ca într-o ţară să ai un standard, iar în alta un alt standard pentru că atunci UE nu ar fi consecventă cu propria politică. Aţi văzut că s-a încercat forţarea de către UDMR, cu complicitatea Ungariei, a unor privilegii pentru minorităţi şi a fost respinsă această iniţiativă de către Comisia Europeană. Eu cred că standardele sunt aceleaşi pentru că altfel s-ar crea un precedent.(…) Adică de ceea ce beneficiază maghiarii din România, să zicem, să beneficieze şi românii, aromânii, vlahii sau cum le-or mai spune în alte ţări europene, precum şi minorităţile din Germania, Franţa, Italia şi aşa mai departe’, a subliniat Marius Paşcan.

Acesta a susţinut că românii din Timoc sunt supuşi ‘standardizării vlahe’ după modelul ,’limbii moldoveneşti’ şi că din păcate, deşi România a susţinut deschis aderarea Serbiei la Uniunea Europeană, cei peste 300.000 de români/vlahi din Timoc sunt supuşi unui proces constant de asimilare forţată. ‘Având pretenţia să aspire şi să se ralieze la valorile europene, Serbia nu poate stopa autodeterminarea şi păstrarea spiritului cultural identitar al minorităţilor (…) În asemenea situaţii, păstrând rezonabilul unor atitudini diplomatice şi consolidând climatul unor relaţii bilaterale constructive, atât Ministerul de Externe, Departamentul pentru politici privind relaţia cu românii de pretutindeni, precum şi Institutul Cultural Român se cuvine să reacţioneze. Cultura, libertăţile fundamentale şi dreptul la autodeterminare trebuie protejate şi apărate. Nu în ultimul rând, este necesar să ne preocupe mult mai serios soarta românilor din afara graniţelor României’, a mai spus senatorul PDL.

AGERPRES

Read more »

Amenzi de 34.000 de lei date de ITM în luna mai

By |

Amenzi de 34.000 de lei date de ITM în luna mai

itmInspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş au aplicat, în urma celor 58 de controale la agenţi economici din judeţ, pe linia sănătăţii şi securităţii în muncă, patru amenzi în valoare de 34.000 lei şi au acordat 39 de avertismente.

‘Pe parcursul lunii mai, inspectorii ITM Mureş au efectuat 58 de controale la agenţii economici de pe raza judeţului, în urma cărora au fost constatate 44 deficienţe, dispunând tot atâtea măsuri pentru remedierea acestora. Echipele de control au sancţionat 35 de angajatori şi au aplicat 43 de sancţiuni contravenţionale, din care 39 avertismente şi 4 amenzi, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 34.000 lei’, precizează un comunicat de presă al ITM Mureş, dat publicităţii miercuri.

Potrivit documentului, printre deficienţele constatate se regăsesc lipsa cursurilor de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, lipsa apărătorilor de protecţie la utilaje, truse medicale incomplete, nepurtarea echipamentelor individuale de protecţie sau lipsa semnalizării de securitate.

ITM Mureş a precizat că în luna mai, angajatorii au comunicat către ITM Mureş 14 evenimente, din care opt au fost încadrate ca accidente de muncă, toate fiind soldate cu incapacitate temporară de muncă.

AGERPRES

Read more »

Teatrul modern și actorul 2.0

By |

Teatrul modern și actorul 2.0

teatru actori 74Intram vineri seara în Sala Studio de la UAT, care de data asta își aștepta spectatorii cu vreo trei mese de aparatură plasate în fața scenei și un pâlc de oameni care urmau să le manevreze. Doi tutori, așezați în primul rând de scaune, așteptau și ei cu emoție să vadă cum va funcționa tot angrenajul și mai dădeau câteun ultim sfat. Pe scenă, actorii îmbrăcați toți în negru, băgați într-un soi de cutie prea neîncăpătoare pentru numărul lor, cu privirile fixate undeva în neant, păreau toți niște androgini.

Fără să am pretenții de critic de teatru, am fost curios să văd măcar două-trei spectacole din cele șapte produse de Teatru 74 în cadrul proiectului european „Teatru Modern – Mijloace multimedia”. Iar „Multimedia Project”, după texte de Matei Vișniec, în regia lui Șerban Puiu, se anunța a fi cel mai impresionant, motiv pentru care a și fost montat pe scena mai generoasă de la Sala Studio, față de majoritatea spectacolelor din proiect care s-au jucat la Teatru 74.

Și așa a și fost: un exercițiu de virtuozitate tehnică, în care proiecțiile pe ecrane transparente sau nu, mereu plimbate și reamplasate de actori pe scenă, cu camere de filmat care transmiteau live la proiector, cu intervenția sporadică a microfonului, au creat într-adevăr o abundență de decor, care uneori părea ceva prea mult. Sau alteori te trezeai cu proiectorul din spatele scenei că-ți bate-n ochi. Ceea ce e perfect explicabil – toți cei care jucau pe scenă și manevrau în același timp și decorul, care numai clasic nu-l puteai numi, erau studenți, iar tot spectacolul a fost pus în scenă în doar 10 zile, adică extrem de puțin timp chiar și pentru actori profesioniști. Chiar și așa, le-a ieșit: chiar dacă n-au fost cele mai memorabile roluri, spectacolul a avut scopul de a arăta ce se poate face cu ajutorul tehnicii și ce e aia multimedia neaoșă introdusă în spectacole.

Teatrul reîntors cu fața spre actor

Proiectul „Teatru Modern – Mijloace multimedia” și-a început derularea la 1 ianuarie 2012, cu un buget de 2,3 milioane de lei, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Adică bani europeni, deci veniți la pachet cu dulapuri întregi de acte, birocrație, întârzieri la deconturi, nervi și tot restul. Despre ele am mai scris, nu e nici o noutate. Pe de altă parte, în perioada de derulare a proiectului, câteva zeci de studenți (specializările actorie, animație, coregrafie, regie şi scenografie) de la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu au avut ocazia să facă o practică reală, îndrumați de tutori cu experiență, mulți veniți din zona teatrului alternativ, a teatrului independent.

Așadar, oameni care le-au arătat cum se poate face teatru, în afara unei companii de stat care nu mai face angajări, cu resurse minime. Le-au mai arătat astfel și calea pe care teatrul se poate reîntoarce la actor, în spectacole în care nu primează regia, coregrafia sau scenografia, ci actorul. Un actor de generație nouă, căruia i se cere acum să știe să manevreze proiectoare, camere de filmat, mixere de sunet și lumini.

Revenind la proiect…

…cele șapte spectacole sunt, practic, rezultatul primului stagiu al proiectului, perioadă în care studenții au fost împărțiți în șapte „teatre moderne”, fiecare producând câteun spectacol, în care, fie decorul clasic e înlocuit cu mijloacele multimedia, fie acestea sunt folosite măcar ca modalitate estetică de exprimare. În luna martie, aceste spectacole au fost gata, au fost filmate, iar aceste înregistrări vor putea fi folosite pe viitor ca material didactic de universități sau asociații culturale interesate de ele.

În fine, mini-maratonul de șapte spectacole prezentate în trei zile în weekend-ul de tocmai s-a încheiat, face parte din etapa de diseminare a rezultatelor, etapă în care publicul are ocazia să vadă rezultatele muncii. Adică cele șapte spectacole: „Iluzii” de Vasile Vîrîpaev – regia Cristian Juncu, „Almost, Maine” de John Cariani – regia Andreea Vulpe, „Terorism” de Oleg și Vladimir Presniakov – regia Ovidiu Caița, „Much” – regia Vargyas Marta, „Cernozaurii” – spectacol de animație – regia Radu Dinulescu, „Noncomunicare” – spectacol de coregrafie – coregrafie Mălina Andrei și „Multimedia Project”.

„Teatrul e încrede și întâlnire”…

…sau cel puțin așa le spunea Nicu Mihoc, unul din tutori studenților la conferința de presă de vinerea trecută. Tot el le mai spunea la finalul practicii că majoritatea nu-și vor găsi de lucru și că, fără multă pasiune, după terminarea facultății mulți dintre ei nu vor apuca să mai profeseze.

Organizatorii așteaptă ca munca din acest proiect să producă efecte vizibile abia după 2-3 ani. Au în spate experiența primului proiect de practică teatrală, care a scos la iveală un scenarist cum e Szekely Csaba, care este tradus deja în patru limbi, distins cu premii în țară, dar și în străinătate și, mai presus de orice, ale cărui texte sunt puse în scenă.

Oficial, scopul acestor proiecte este să crească gradul de ocupare a studenților când aceștia vor fi terminat facultățile. Dar în același timp aceste proiecte au adus laolaltă studenți din două școli diferite de teatru (iar la primul proiect chiar din trei), studenți care altfel n-ar fi avut niciodată prilejul să vadă în culise cum învață, cum lucrează colegi de-ai lor de la altă universitate din țară. Iar la acest din urmă proiect, un alt scop a fost să redea actorului încrederea că el e în centrul întregului angrenaj numit teatru.

Și cam așa fost. Vineri seara, pe scena de la UAT, în ciuda desfășurării de tehnică, am avut aceeași senzație pe care am avut-o la „Hoții” sau la „Cum am mâncat un câine”, spectacole în care actorul e buricul spectacolului, acea piesă din angrenaj fără de care, chiar dacă ar mai funcționa, spectacolul n-ar mai avea rost.

Cătălin Hegheș

Read more »

Întrevedere prințul Charles – Dobre pe tema patrimoniului

By |

Întrevedere prințul Charles – Dobre pe tema patrimoniului

printul charlesPrinţul Charles de Wales a discutat vineri, în satul Archita, comuna Vânători, cu autorităţile judeţene din Mureş despre posibilităţile inventarierii şi protejării patrimoniului din Transilvania, ocazie cu care şi-a oferit disponibilitatea de a oferi consultanţă prin una dintre fundaţiile sale. ‘Am avut o discuţie de 30 de minute, care s-a axat pe patrimoniul arhitectural şi natural şi protejarea acestuia. Intenţionăm ca, alături de judeţele Sibiu şi Braşov, să inventariem patrimoniul transilvănean, iar în proiect va fi partener şi Biserica Evanghelică, proprietarul celor mai multe biserici fortificate de aici. Vrem să facem un plan urbanistic general cu aceleaşi reguli expres prevăzute care să contribuie la prezervarea patrimoniului. Până acum, în România n-a mai existat un astfel de proiect (…) Prinţul Charles a spus că va contribui cu consultanţă printr-una din fundaţiile sale’, a declarat presei, vineri, Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, la finalul întrevederii.

Dobre a precizat că pe parcursul întâlnirii de la Archita, au mai fost abordate şi subiecte legate de înfiinţarea unui dispensar – o clinică multifuncţională, care să asigure asistenţa medicală pentru întreaga zonă – şi despre posibilitatea înfiinţării de locuri de muncă. Potrivit preşedintelui CJ Mureş, la discuţii au participat şi ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Martin Harris, preşedintele Consiliului Ştiinţific al Agenţiei de Transplant, dr. Radu Deac, şi şeful Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş, dr. Horaţiu Suciu.

AGERPRES

Read more »

Carta limbilor regionale, aplicată și în spitale?

By |

Carta limbilor regionale, aplicată și în spitale?

spitalul judeteanMinisterul Sănătăţii a solicitat direcţiilor de sănătate publică din ţară să comunice care sunt măsurile luate pentru aplicarea prevederilor Cartei Limbilor Regionale şi Minoritare în instituţiile sociale, cum ar fi spitale, cămine de bătrâni, aziluri, pentru ca vorbitorii unei limbi regionale sau minoritare să aibă posibilitatea de a primi îngrijiri în propria lor limbă.

Ministerul Sănătăţii a arătat, în adresa nr. 976/2013, că având în vedere legislaţia în vigoare prin care este ratificată Carta Europeană a Limbilor Regionale şi Minoritare, care se aplică pentru toate limbile minoritare de pe teritoriul României, Comitetul de experţi cere autorităţilor române să asigure pacienţilor asistenţă socială în limba lor proprie în cadrul spitalelor, căminelor pentru persoane vârstnice şi căminelor studenţeşti.

‘Comitetul de experţi cere autorităţilor române să asigure asistenţă socială în cadrul spitalelor, căminelor pentru persoane vârstnice, căminelor studenţeşti, asistenţă socială care să ofere pacienţilor de a primi şi de a fi trataţi în limba lor proprie, adică utilizarea unei limbi regionale sau minoritare (maghiara sau germana), pentru cei care necesită tratament, pensionari sau pentru alte motive. În acest sens, în vederea întocmirii celui de-al doilea raport privind Carta Limbilor Regionale şi Minoritare, vă rugăm să ne comunicaţi în scris, ca până în 30 mai (2013, n.r.), măsurile întreprinse la nivelul unităţilor sanitare din judeţul dvs. şi care sunt acele măsuri’, se arată în documentul trimis DSP-urilor de către Ministerul Sănătăţii.

Direcţia de Sănătate Publică Mureş a răspuns adresei Ministerului Sănătăţii nr. 976/2013 că, potrivit Legii nr. 95/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare ‘spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale’, în timp ce asistenţa socială este reglementată de Legea nr. 292/ 20.12.2011, Legea asistenţei sociale, şi că Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, ca autoritate centrală de stat, asigură reglementarea, implementarea, controlul sistemului naţional de asistenţă socială.

‘Având în vedere cele de mai sus, considerăm că unităţile sanitare cu paturi, care furnizează servicii medicale, nu intră sub incidenţa reglementărilor la care face referire adresa dvs.’, precizează DSP Mureş în răspunsul înaintat Ministerului Sănătăţii.

Secretarul Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, dr. Florin Buicu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES că o asemenea solicitare ar putea fi valabilă pentru serviciile sociale, nicidecum pentru serviciile medicale de urgenţă şi că spitalele sunt de mai multe tipuri.

‘Probabil că cineva din Ministerul Sănătăţii nu ştie să-şi facă treaba. Ministerul Sănătăţii probabil că în anumite zone nu lucrează cu capul, ci lucrează cu picioarele. În loc să se ocupe de priorităţile care privesc populaţia şi problemele populaţiei, se ocupă de lucruri care nu au de-a face cu interesul oamenilor şi al pacienţilor’, a subliniat deputatul Florin Buicu.

AGERPRES

Read more »

Campania anti-fumat la bilanț

By |

Campania anti-fumat la bilanț

fumat etnobotaniceDesfășurată sub sloganul „Renunțarea la fumat este cel mai bun lucru pe care un fumător îl poate face pentru sănătatea lui”, campania de prevenție a bolilor prin abandonarea fumatului s-a derulat în perioada 22-31 mai 2013, la Centrul Stop Fumat din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, în colaborare cu Asociația Medicilor de Familie Mureș.

Aproximativ 30 de fumători s-au adresat Centrului Stop Fumat în această perioadă, față de 10-15 fumători cât se adresau în mod normal. În cadrul campaniei, pe lângă consiliere și tratament, fumătorii au beneficiat și de o spirometrie gratuită. Campania a fost premergătoare zilei de 31 mai, când, în fiecare an, Organizaţia Mondială a Sănătăţii celebrează „Ziua Mondială Fără Tutun”, fiind scoase în evidenţă riscurile de sănătate asociate consumului de tutun. La nivel global, consumul de tutun omoară anual aproape 6 milioane de oameni, din care 600 de mii sunt nefumători, expuşi fumatului pasiv. Pentru a marca ziua de astăzi, Centrul Stop Fumat desfăşoară activităţi specifice, de informare, educare şi sensibilizare asupra efectelor nocive cauzate de consumul de tutun. Pentru ziua de 31 mai, anual este aleasă o temă nouă de dezbatere, cea propusă pentru 2013 fiind “Interzicearea publicității, promovării și sponsorizării pentru tutun”.

În cadrul Programulului “Stop Fumat” se oferă medicatie si consiliere gratuita tuturor fumatorilor care doresc sa abandoneze fumatul. Pentru a beneficia de medicatie gratuita fumatorii trebuie sa aiba peste 18 ani si sa fie motivati sa abandoneze fumatul. Cei care doresc sa fie consiliati si tratati NU TREBUIE sa prezinte bilet de trimitere de la medicul de familie; pot primi medicatie gratuita atât fumatorii asigurati, cât si cei neasigurati. Durata tratamentului este de 2 luni, vizitele de control se vor efectua la 2 saptamani.

Judetul Mureș a fost printre primele 10 judete din tara in care s-a implementat acest program de preventie a bolilor prin abandonarea fumatului.

Un fumator poate beneficia de o singura cura de tratament gratuita anuala. Programul “Stop Fumat” se derulează din octombrie 2007, iar până în acest moment au fost tratati aproximativ 4000 de fumatori. La sfarsitul celor doua luni de tratament procente cuprinse intre 78.66 % si 83.72% au abandonat fumatul. La reevaluarile efectuate la un an de la terminarea tratamentului procentul nefumatorilor este in jur de 40%.

Pentru a se inscrie in acest program, fumatorii pot apela urmatoarele numere de tel: 0771679.493 sau 0265/ 215.133 int 292 de Luni-Vineri orele 08.00-17.00. Cabinetul de consiliere pentru renuntare la fumat functioneaza in cadrul Clinicii de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean Mureș, str Gh.Marinescu nr 5.

Read more »

Prințul Charles a ajuns ieri la Tîrgu-Mureș

By |

Prințul Charles a ajuns ieri la Tîrgu-Mureș

printul charlesPrinţul Charles a sosit, joi, pe Aeroportul din Târgu Mureş, la bordul unei curse private, pentru a efectua o vizită neoficială pe parcursul a trei zile. Aeronava a aterizat pe Aeroportul ‘Transilvania’ în jurul orei 14.15, Prinţul Charles fiind întâmpinat de directorul instituţiei, Andras Peti, şi de câţiva oficiali ai Ambasadei Marii Britanii şi a pără„„sit unitatea aeroportuară după ora 14.30, într-unul din cele şase automobile care l-au aşteptat.

Prinţul Charles ar urma să meargă la Micloşoara, în judeţul Covasna, la domeniul contelui Tibor Kalnoki, iar vineri are programată o vizită privată în satul Archita din comuna Vânători, judeţul Mureş. Primarul comunei Vânători, Mihai Vasile Todoran, a declarat că Prinţul Charles va vizita o clădire din Archita, concesionată de la Consistoriul Evanghelic de o rudă a sa, pe care a renovat-o şi în care doreşte să funcţioneze o fundaţie care se ocupă de activităţile sale în zona Transilvaniei.

AGERPRES

Read more »

BC Mureș – Asesoft 79-83

By |

BC Mureș – Asesoft 79-83

Bc mures (5)O sală întreagă a protestat împotriva corupţiei în baschetul românesc, la iniţiativa unui grup de suporteri de pe o reţea de socializare. 3000 de oameni s-au întors cu spatele la prezentarea echipei CSU Asesoft, dar cu pancarte „#1 I love BCM”. Sala a erupt la prezentarea echipei favorite.

Partida a început sub dominarea tigrilor, care au reuşit o primă repriză de excepţie, reuşind un procentaj incredibil la aruncările de la distanţă, peste 75%. Campioana a dominat lupta sub panou, iar gazdele aruncările de la distanţă. În partea a doua a partidei, ploieştenii au ieşit mai agresivi la semicercul de 6,25 m şi au continuat şarja sub panoul advers, la care echipa lui Srecko Sekulovic nu a găsit soluţii. În primul minut al sfertului al treilea, gazdele au condus cu 10 puncte, dar deţinătoarea titlului a reuşit să întoarcă rezultatul. Totuşi cu câteva minute înaintea de finalul partidei mureşenii au reuşit să revină la conducere, dar nu au reuşit să gestioneze finalul de meci.

Chiar dacă au 2-3 în finală, suporterii mureşeni au ţinut să-şi susţină idolii şi după terminarea partidei. Avem un public minunat – a exclamat Sekulovic, merită tot respectul nostru, mulţumim că au fost alături de noi. Din păcate nu am jucat bine în ultimele minute, probabil că am fost şi mai obosiţi. Dar ne jucăm şansa până la final. Sunt convins că putem câştiga la Brazi. De ce nu;

La rândul său, Vladimir Arnautovic a caracterizat ca fiind „copilăresc” gestul suporterilor mureşeni: – Am jucat atâtea finale, normal că toată lumea e împotriva noastră. Am reuşit să jucăm bine sub panou, ştiam că mureşenii nu o să reuşească să ţină ritmul la aruncările de trei puncte.

BC Mureş – Asesoft Ploieşti 79:83 (30:23, 18:18, 20:30, 11:12)

BC Mureş: Ciric 26 (4×3), Peciukas 20 (3×3), Ceskovic 12 (2×3), Cuic 9 (2×3), Dumitru 6, Barro 6, Păltinişanu, Kandic.Asesoft: Tica 26 (2×3), Burlacu 13, Mohammed 11 (2×3), Miletic 10 (1×3), Szíjártó 8 (2×3), Stănescu 6, Vlahovic 5 (1×3), Tudor 2, Timermanis 2.

Sursa: BC Mureș

Read more »

Alpha Transilvană la Special Olympics

By |

Alpha Transilvană la Special Olympics

alpha transilvanaFundaţia Alpha Transilvană şi Asociaţia Down Mureş participă în perioada 31 mai-3 iunie la Jocurile Naţionale “Special Olympics”, competiţie destinată persoanelor cu dizabilităţi. Evenimentul va fi găzduit de Parcul Sportiv „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca. Disciplinele de concurs sunt bocce, atletism şi nataţie.

La prestigioasa competiţie, Fundaţia Alpha Transilvană va fi reprezentată de sportivii Laura Heghieş (atletism), Vandana Lunca (înot) şi Nagy András (înot). Componenţii echipei Fundaţiei Alpha Transilvană s-au remarcat la ediţiile anterioare ale Jocurilor „Special Olympics” prin performanţe notabile. Laura Heghieş a fost medaliată cu aur la săritura în lungime în cadrul Jocurilor Naţionale „Special Olympics” de la Iaşi din anul 2012, în vreme ce Nagy András a cucerit aurul la înot, stilul bras, la Jocurile Regionale „Special Olympics” desfăşurate la Timişoara tot în 2012.

Cealaltă organizaţie mureşeană participantă la Jocurile Naţionale „Special Olympics”, Asociaţia Down Mureş va alinia la start trei sportivi, Lorena Morar, Onisa Anca şi Maier Laszlo, cu toţii fiind înscrişi la atletism şi bocce. Asociaţia Down Mureş, are la rândul său un palmares notabil. Onisa Anca a reprezentat România la începutul acestui an la Jocurile Mondiale de Iarnă „Special Olympics” desfăşurate la Pyeon Chang în Coreea de Sud, competiţie în cadrul căreia s-a clasat pe locul IV. la mers pe zăpadă.

Jocurile Naţionale „Special Olympics” reprezintă un eveniment organizat de Fundaţia Special Olympics România, care adună la start sute de sportivi cu dizabilităţi.

Read more »

Burse pentru romi pasionați de medicină

By |

Burse pentru romi pasionați de medicină

medici romiProgramul de Dezvoltare Personala Profesionisti romi in domeniul medical lanseaza cea de-a saptea sesiune de inscrieri in cadrul programului de TUTORAT SI BURSE adresat liceenilor si absolventilor de liceu romi care isi doresc ca in acest an sa sustina examenul de admitere in cadrul unei institutii de invatamant din domeniul medicinei umane.

Tinerii romi cu varsta maxima de 35 de ani (nascuti incepand cu data de 1 octombrie 1978, inclusiv), care in anul academic 2012-2013 sunt inscrisi in ultimul an de studiu liceal (clasa a XII-a zi sau a XIII-a frecventa redusa), dar si absolventii de liceu romi care au obtinut diploma de bacalaureat in anii anteriori si care nu sunt incadrati intr-o alta forma de invatamant, pot aplica la tutorat, pe site-ul www.profesionistiromi.ro sectiunea BURSE ROMI, pana pe 5 iunie 2013. Pentru finalizarea inscrierii, candidatii vor transmite prin posta o serie de documente (detalii pe site).

In cursul anului academic 2012 – 2013 sunt oferite sesiuni de pregatire in regim gratuit, pentru 200 de elevi si absolventi de liceu de etnie roma, la materiile biologie si chimie/ fizica. Cursurile sunt axate pe programa pentru admiterea in unitaţile de invaţamant superior cu profil medical si sunt realizate de profesori de specialitate. In plus, candidatii selectati in program participa la tabere de motivare si primesc burse lunare in valoare de 500 de lei/ luna.

Inscrieri si detalii despre program pe www.profesionistiromi.ro, sectiunea BURSE ROMI. BIROU INFO pentru candidati 021 2000 622.

Read more »

Amenzi și 4 dosare penale după Action Day Metal

By |

Amenzi și 4 dosare penale după Action Day Metal

fier vechiÎn urma verificărilor efectuate, în cadrul Action Day Metal, la 61 de centre de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase din judeţul Mureş, poliţiştii, în colaborare cu Garda Financiară şi Garda de Mediu, au aplicat şapte amenzi în valoare totală de 18.000 lei şi au întocmit patru dosare penale – două pentru evaziune fiscală şi două pentru furt de fier vechi.

Potrivit Biroului de Presă al IPJ Mureş, pe parcursul acţiunii, desfăşurată la începutul săptămânii, au mai fost controlate 141 de autovehicule, au fost verificate 203 persoane, doi suspecţi de furt de fier vechi fiind prinşi în flagrant pe raza comunei Daneş şi confiscate 2.300 kilograme de fier vechi.

Amenzile au fost aplicate pentru lipsa autorizaţiilor de reciclare a anumitor bunuri, iar cele două dosare penale în rândul celor care au ca obiect colectarea deşeurilor feroase şi neferoase au fost întocmite pentru omisiunea evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

Conform IPJ Mureş, acţiunea a avut ca scop identificarea bunurilor provenite din comiterea de infracţiuni, a celor care valorifică în mod repetat materiale feroase/neferoase provenite din furturi, depistarea celor care colectează şi prelucrează ilegal deşeuri, dar şi verificarea modului de întocmire a documentaţiei obligatorii privind provenienţa bunurilor gestionate.

AGERPRES

Read more »

Trafic de influență în jumătate din dosarele DGA

By |

dosareJumătate dintre dosarele instrumentate de Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie (DGA-SJA) Mureş au ca obiect traficul de influenţă şi doar o mică parte vizează infracţiunile de luare şi dare de mită, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, şeful instituţiei, comisar şef Bogdan Machedon. ‘Din analiza cazurilor pe care le-am avut în primele patru luni pot afirma că cele mai frecvente cazuri au fost cele de trafic de influenţă, întrucât necunoaşterea legii de către anumite persoane a dus la crearea unor astfel de situaţii. Sunt invocate relaţii – la noi e sistemul acesta ‘cunosc pe cutare sau pe cutare’ – şi oamenii sunt induşi în eroare vizavi de calitatea persoanelor pentru care îşi trafică influenţa. Şi atunci acestea sunt cele mai răspândite cazuri în ceea ce priveşte dosarele pe care le avem înregistrate. Din cele 31 de dosare penale din primele patru luni ale anului, cam 50% reprezintă traficul de influenţă, restul sunt cazuri prevăzute de Legea 78, mă refer la abuz în serviciu, infracţiuni conexe celor de corupţie, şi doar 3-4% sunt cazuri de luare şi dare de mită’, a spus comisarul şef Bogdan Machedon.

Potrivit acestuia, în primele patru luni, DGA-SJA Mureş a avut în instrumentare 31 de dosare penale, cu 32 de persoane cercetate, dintre care 20 de persoane au fost puse sub învinuire, 16 dintre acestea fiind inculpate. Bogdan Machedon a mai spus că la capitolul corupţie în rândul personalului MAI, judeţul Mureş se situează pe locul 40 la nivel naţional. Şeful DGA-SJA Mureş a menţionat că unul dintre cele mai complexe cazuri la care serviciul a colaborat a fost cel de evaziune fiscală în domeniul legumelor şi fructelor pe filieră turcească, ce a fost semnalat iniţial în judeţul Mureş şi care ulterior s-a extins în 14 judeţe şi municipiul Bucureşti.

AGERPRES

Read more »

Maraton de spectacole, la Teatru 74

By |

Maraton de spectacole, la Teatru 74

teatruÎn urma derulării proiectului european „Teatrul modern – Mijloace multimedia”, Centrul Multimedia Teatru74 a reușit să scoată 7 spectacole, care au fost realizate de studenți împărțiți în tot atâtea grupe. Proiectul a demarat la 1 ianuarie 2012 și este prevăzut să fie derulat pe o perioadă de 23 de luni, în parteneriat cu facultățile de teatru din Tîrgu-Mureș și Sibiu. Etapa a doua a proiectului s-a finalizat în luna martie, când spectacolele rezultate în proiect au fost prezentate și filmate pentru a fi imprimate apoi pe DVD ca material didactic ce va putea fi folosit și pe viitor. Proiectul presupune însă și o perioadă de diseminare a informațiilor, iar potrivit comunicatului de presă emis de cei de la Teatru 74, această perioadă începe vineri, 31 mai: „În perioada 31 mai – 02 iunie 2013, la Tîrgu-Mureș, va fi organizat evenimentul de diseminare a rezultatelor primului stagiu de practică din cadrul proiectului. Pe parcursul celor 3 zile vor fi prezentate cele 7 spectacole rezultate în cadrul primului stagiu de practică. În prima zi a evenimentului, 31 mai 2013, ora 11:00, în sala Teatru 74, este programată o dezbatere la care sunt invitate toate persoanele interesate”.

Intrarea publicului la spectacole este liberă în limita locurilor disponibile, iar rezervări se pot face pe www.teatru74.ro sau la numărul de telefon 0740-564814.

Program

Vineri, 31 mai

• Ora 10:00 – Conferința de presă – Teatru74
• Ora 11:00 – Diseminarea rezultatelor proiectului – Teatru74
• Ora 16:00 – Aproape – Teatru74
• Ora 21:00 – Multimedia Project – Sala Studio a U.A.T.

Sâmbătă, 01 iunie

• Ora 14:00 – Much – Teatru74
• Ora 18:00 – Terorism (spectacol subtitrat în limba română) – Teatru74
• Ora 21:00 – Iluzii – Teatru74

Duminică, 02 iunie

• Ora 12:00 – Cernozaurii – Teatrul Ariel
• Ora 16:00 – Noncomunicare – Sala Studio a U.A.T.

Read more »

Antenționare meteo: ploi și vijelii în toată țara

By |

Antenționare meteo: ploi și vijelii în toată țara

vant ploaie ploiAdministraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri, o informare meteorologică vizând ploi cu caracter torenţial, grindină şi vijelii, valabilă în întreaga ţară în intervalul 30 mai, ora 10.00 – 31 mai, ora 18.00. Potrivit ANM, în intervalul menţionat gradul de instabilitate atmosferică va creşte progresiv în toată ţara, începând din sud-vest şi se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter torenţial, căderi de grindină şi vijelii. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente şi mai intense în primele ore în regiunile vestice şi sud-vestice, apoi în sudul, centrul şi estul teritoriului. Cantităţile de apă vor depăşi local 25 l/mp.

AGERPRES

Read more »

Stagiu de practică pentru 70 de studenți, la bilanț

By |

Stagiu de practică pentru 70 de studenți, la bilanț

studenti practica amphionŞaptezeci de studenţi de la trei instituţii de învăţământ superior din Târgu Mureş, Universitatea de Arte, Universitatea ‘Dimitrie Cantemir’ şi Universitatea ‘Petru Maior’ au încheiat stagiile de pregătire practică în cadrul unui proiect european implementat de Asociaţia Culturală Amphion în parteneriat cu Asociaţia ‘Divers’.

Cei 70 de studenţi fac parte din primul stagiu de practică interdisciplinară incluşi în proiectul ‘Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău’, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Asociaţia Culturală Amphion a anunţat miercuri, într-un comunicat de presă, că pe parcursul a 60 de ore de practică derulate în două etape, cei 70 de studenţi au parcurs mai multe module de pregătire practică specifice specializării lor. În prima etapă, aceştia şi-au exersat competenţele specifice în cadrul modulelor: Impresariat artistic, Organizare de evenimente şi Producţie multimedia (studenţii şi masteranzii de la specializarea ‘Teatrologie’), Redactarea materialelor de comunicare, Editare carte şi Concepere text ştiinţific (cei de la specializarea ‘Comunicare şi relaţii publice’), respectiv Înfiinţare şi funcţionare ONG, Protecţia juridică a dreptului de proprietate intelectuală şi Lobby şi advocacy (studenţii de la ‘Drept’).

‘Deşi proveniţi de la 3 universităţi şi specializări diferite, studenţii au lucrat împreună, în etapa a doua a stagiului de practică, pentru a forma 10 ONG-uri virtuale în care au exersat activitatea reală a unei organizaţii non-guvernamentale. Fiecare grupă – formată dintr-un student de la ‘Teatrologie’, trei studenţi de la ‘Comunicare şi relaţii publice’ şi trei studenţi de la ‘Drept’ – a lucrat sub îndrumarea unui tutore cu vastă experienţă, astfel încât studenţii au avut ocazia să îşi pună în valoare atât cunoştinţele teoretice dobândite pe băncile facultăţii, cât şi experienţa practică deja acumulată în prima etapă a stagiului de practică’, precizează comunicatul de presă.

Potrivit documentului, studenţii au putut astfel îşi testeze abilităţile de muncă şi de comunicare în echipă, fiind puşi în faţa unei situaţii identice cu cele din viaţa profesională reală, de a colabora cu colegi puţin sau deloc cunoscuţi, pentru atingerea unor obiective comune.

Nu în ultimul rând, studenţii au avut posibilitatea să îşi clarifice viitoarele opţiuni de carieră, descoperindu-şi talentele, abilităţile şi vocaţia.

‘La sfârşitul celei de-a doua etape a stagiului de practică, cei 70 de studenţi şi-au prezentat rezultatele muncii în faţa colegilor şi a tutorilor, dar şi a unui juriu de concurs, care a avut sarcina dificilă de a decide care dintre cele 10 grupe care şi-au prezentat ONG-ul virtual este cea câştigătoare. Criteriile de jurizare au constat în: conţinutul şi aspectul materialelor realizate de ‘ONG-ul virtual’, impactul prezentării ‘ONG-ului virtual’, utilitatea socială şi şansele de reuşită în viaţa reală ale ‘ONG-ului virtual’ realizat de fiecare grupă şi ingeniozitatea şi originalitatea proiectului cultural propus de fiecare ‘ONG virtual’. Cei 7 studenţi din grupa câştigătoare vor beneficia în luna iulie a acestui an de o excursie la un potenţial angajator de pe teritoriul Uniunii Europene’, se mai arată în comunicat.

Obiectivul general al proiectului este organizarea, pe parcursul a doi ani consecutivi, a două stagii de practică profesională, pentru câte 70 de studenţi pe an, de la ele trei universităţi pe considerentul că în prezent, există în România mulţi tineri absolvenţi care nu sunt pregătiţi sau nu au experienţa necesară pentru a se integra pe piaţa muncii.

‘Cei mai mulţi dintre aceştia sunt în domeniul artei, dreptului şi filologiei, deoarece dezinteresul de până acum al autorităţilor pentru acestea a dus la reducerea numărului de locuri de muncă pentru absolvenţi. Studenţii se confruntă frecvent cu probleme ca perioada de practică scurtă sau chiar inexistentă pe durata derulării studiilor universitare, până la lipsa locurilor de muncă. Prin implementarea proiectului ‘Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău’ şi, implicit, prin finalizarea cu succes a acestui prim an de proiect, studenţii din grupul ţintă vor fi pregătiţi şi specializaţi din punct de vedere profesional pentru integrarea în câmpul muncii’, se mai arată în comunicatul de presă.

AGERPRES

Read more »

Tîrgu-Mureș – Capitală culturală europeană?

By |

targu muresDezbaterea GLOCAL 2013 pe marginea Strategiei ‘Târgu Mureş – Oraş Digital’ organizată miercuri, în cadrul celei de-a XVII-a ediţii a Zilelor Târgumureşene, a prilejuit lansarea ideii ca municipiul să devină capitală culturală europeană în anul 2021.

‘Noi propunem un punct de vedere cum vedem lucrurile, iar universităţile din oraş, mediul de afaceri, ONG-urile trebuie să vină să reacţioneze şi din asta să vedem dacă avem potenţialul uman, economic pentru a iniţia. De fapt, primul pas l-am şi făcut pentru a deveni capitală europeană în 2021. Criteriile de îndeplinit pentru realizarea acestui obiectiv nu sunt enumerate ca să poţi exprima ca procente sau în cifre, dar mediul în sine trebuie să facă faţă anumitor cerinţe în condiţiile unui management european, în condiţiile unui trai european sustenabil, durabil’, a declarat miercuri Sandor Csegzi, consilierul primarului din Târgu Mureş.

Pe lângă posibilitatea ca municipiul Târgu Mureş să devină capitală culturală europeană, reprezentanţii municipalităţii au prezentat şi viziunea de dezvoltare a comunităţii pe linie ştiinţifică, socială şi pe linia mediului de afaceri, aşa cum este enunţată în cadrul Strategiei Digital Mureş.

AGERPRES

Read more »

Reabilitări pe DJ Reghin – Lăpușna inaugurate azi

By |

ciprian_dobrePreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre, a inaugurat miercuri o porţiune din DJ 153C Reghin-Lăpuşna, ce traversează comuna Ibăneşti, pentru care instituţia a alocat suma de două milioane de lei, înmânându-i simbolic primarului Dan Vasile Dumitru ultima piatră cubică ce a fost scoasă de pe acest drum.

‘N-am făcut o inaugurare clasică, cu panglici tăiate, cu astfel de lucruri, pentru că mi se pare corect faţă de aceşti oameni care trăiesc aici de mai bine de 50 de ani, pe un drum cu gropi de jumătate de metru, piatră cubică, am făcut doar un gest, acela de a-i înmâna primarului ultima piatră de pe acest drum. Îmi doresc să arate până la Lăpuşna (37 de kilometri – n.r.) drumul aşa cum îl vedeţi, aceşti doi kilometri pe care i-am făcut în interiorul localităţii Ibăneşti, cred că şi primarul, ca urmare a scoaterii pietrei cubice şi-a pus la punct trotuarele (…) la fel şi cele patru podeţe, la fel şi cele două rigole care traversează drumul’, a spus Ciprian Dobre.

Potrivit acestuia, proiectul a fost executat în şase luni, deşi avea termen de 11 luni, dar că pe drumul de pe Valea Gurghiului, Reghin-Lăpuşna, încă mai sunt multe de făcut, iar CJ Mureş a hotărât accesarea unui credit pentru reabilitarea integrală a DJ 153C.

‘Încă sunt multe de făcut pe Valea Gurghiului, inclusiv pe acest drum, vreau să mergem anul viitor până la barieră la Fâncel şi de acolo să reuşim să asfaltăm până sus la Lăpuşna. Dar mai este foarte mult de lucru’, a afirmat Ciprian Dobre.

AGERPRES

Read more »

Studenți de la UPM cer revizuirea Constituției

By |

universitatea petru maiorStudenţii şi profesorii din cadrul Cercului de Drept Administrativ ‘Tudor Drăganu’ care funcţionează la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii ‘Petru Maior’ (UPM) din Târgu Mureş au depus la Senatul României un proiect de revizuire a Constituţiei, care cuprinde 1.500 de pagini.

‘Timp de două luni de zile membrii Cercului de Drept Administrativ ‘Tudor Drăganu’ au lucrat la acest proiect. Proiectul realizat de studenţi însumează 1.000 de pagini la care se adaugă alte 500 de pagini de comentarii pe marginea articolelor Constituţiei. Cu studenţii – sunt studenţi chiar din anul II, III chiar din anul I – am hotărât să facem propriul nostru proiect, să spun aşa, izvorât din pasiune. Am spus că ar fi foarte bine ca o formă de pregătire practică să se transforme într-o astfel de lucrare, şi anume un proiect al nostru, al celor tineri pentru lege’, a declarat miercuri coordonatorul proiectului, conf. univ. dr. Lucian Chiriac.

Potrivit acestuia, proiectul de revizuire a Constituţiei care a fost deja depus la Senat va fi publicat sub formă de volum în cursul acestei veri.

Lucian Chiriac a arătat că, dată fiind munca titanică depusă, studenţii speră ca lucrarea lor să nu treacă neobservată, întrucât ‘este o lucrare importantă deoarece vine din rândul societăţii civile şi mai ales, din partea tinerilor implicaţi’.

În proiectul de revizuire a actului fundamental studenţii au propus modificări în ceea ce priveşte regionalizarea, modificarea mandatului preşedintelui la cinci ani împărţiţi în două, fără posibilitatea de realegere, asigurarea independenţei magistraţilor şi măsuri pentru reglementarea funcţionării Curţii Constituţionale.

AGERPRES

Read more »

Strângere de jucării pentru copiii defavorizați

By |

Strângere de jucării pentru copiii defavorizați

Screen Shot 2013-05-29 at 10.48.24 AMPromenada Mall și Autohaus Westcar, dealer Ford, organizează o strângere de jucării pentru copiii defavorizați. Toți cei care vor să le facă acestora un bine în preajma zilei de 1 iunie pot dona jucării la sediul dealerului Ford de pe Șoseaua Sighișoare, nr. 421D sau la Promenada Mall. Jucăriile strânse vor fi predate la Direcția Generală pentru Protecția Copilului Mureș, care mai apoi le va direcționa către casele de copii gestionate.

Read more »

Au fost aleși noii Miss și Mister Tîrgu-Mureș

By |

Au fost aleși noii Miss și Mister Tîrgu-Mureș

Screen Shot 2013-05-29 at 10.16.20 AMLuni seara, la Sala Polivalentă din Tîrgu Mureş, au fost aleşi Miss şi Mister Tîrgu Mureş. 11 fete şi 11 băieţi au concurat pentru titlul de frumuseţe cel mai râvnit al oraşului. Concurenţii au avut de trecut prin probe de foc precum costum de baie, ţinuta de zi şi ţinuta de seara, iar juriul format atât din reprezentanţi au autorităţilor locale, cât şi ai sponsorilor a decis cine va purta titlul de Miss şi Mister Tîrgu Mureş, până anul viitor, la cea de-a 18-a ediţie a Zilelor Târgumureşene.

Locul I şi Miss Tîrgu Mureş a fost desemnată Andreea Sfîriac, iar Mister Tîrgu Mureş este Rareş On. Pe lângă aplauzele celor care au umplut Sala Polivalentă cei doi au primit şi un premiu în valoare de 3500 de lei. Pe locul doi s-au clasat Bianca Florea şi Silviu Vas. Ei au primit din partea municipalităţii şi a sponsorilor câte 2500 de lei. Locul trei şi premiul de 2000 de lei au revenit Dianei Hosu şi lui Andrei Cheţan, în timp ce titlul de Miss şi Mister popularitate alături de premiul oferit de Rotecom au fost obţinute de Denisa Dascăl şi Bogdan Chertes. Restul concurenţilor au primit premii de participare în valoare de 500 de lei.

Sursa: Primăria Tîrgu-Mureș

Read more »

UMF inclusă în categoria B din cauza jocurilor politice

By |

UMFRectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a declarat marţi, în cadrul dezbaterii ‘Târgu Mureş – Oraş Medical’, că universitatea a fost inclusă în categoria B din cauza jocurilor politice şi că de fapt această clasificare nu reprezintă realitatea.

‘UMF nu este în cădere liberă, aşa cum vor unii ca să transmită o asemenea idee. Universitatea se dezvoltă, are proiectele ei extrem de importante şi lucrul acesta o să vedeţi că se întâmplă în viitorul care urmează, aşa cum a evoluat în ultimii 7-8 ani. (…) UMF a trecut printr-o evaluare europeană în primăvară în care a ieşit foarte bine, UMF e în categoria B din cauza unor jocuri politice la vremea respectivă şi nu este aceasta clasificarea adevărată. Şi cred că în acest moment, dacă lăsăm deoparte componenta politică şi încercăm să nu achiesăm la personajele care vor să atragă UMF într-un joc care dă interesant, la presă, la opinia publică, dacă la acest joc nu achiesăm, atunci avem şansa să facem lucrurile bine. Vrem să ne păstrăm statutul de Universitate care ştie ce are de făcut, cu lucrurile bune care se întâmplă’, a susţinut Leonard Azamfirei.

Rectorul a subliniat că UMF Târgu Mureş ‘reprezintă ceva’ în oraş însă, la fel ca multe domenii, suferă inclusiv din cauza ‘orgoliilor medicale’ şi din cauza evidenţierii doar a elementelor negative, fără a fi prezentată şi partea pozitivă.

‘Avem şi eşecuri, avem şi persoane, personaje care nu încap unele de altele, există şi orgolii medicale. Mă doare inima când văd personalităţi ale judeţului, ale oraşului, ale ţării care vin şi-şi dau cu părerea despre UMF Târgu Mureş, neştiind de fapt ce se întâmplă acolo, faptul că pe lângă lucrurile incidentale negative se întâmplă o mie de alte lucruri bune pe care nu le scoatem în faţă’, a susţinut Azamfirei.

Acesta a salutat ideea unui parteneriat cu Primăria Târgu Mureş, cu Consiliul Judeţean Mureş şi cu mediul medical privat, arătând că proiectele educaţionale şi de cercetare vor continua şi se vor dezvolta şi că UMF va face tot ce ţine de universitate ca municipiul să fie un oraş medical.

La dezbaterea ‘Târgu Mureş – Oraş Medical’, organizată de Primăria Târgu Mureş, alături de UMF Târgu Mureş au participat majoritatea şefilor clinicilor de stat şi private din Târgu Mureş.

AGERPRES

Read more »

Transplantul hepatic şi cel renal, blocate

By |

Transplantul hepatic şi cel renal, blocate

operatie inima ibcvt iubcvtSpecialiştii în chirurgie şi în urologie din Târgu Mureş au reclamat, marţi, în cadrul dezbaterii ‘Târgu Mureş – Oraş Medical’, că, deşi există de mai mulţi ani echipe specializate care ar putea efectua transplant hepatic şi transplant renal, o serie de persoane din cadrul Agenţiei Naţionale de Transplant blochează autorizarea, pentru a conserva monopolul anumitor membri ai agenţiei.

‘Oriunde mergem în ţară – şi dumneavoastră ştiţi că Târgu Mureşul este un centru medical cunoscut, vin bolnavi din toată ţara, cel puţin factorul om este cel care ne deosebeşte de alte spitale, vorbim frumos cu bolnavii, putem să-i vindecăm şi cu cuvântul – dar este această Agenţiei Română de Transplant. Noi am înaintat actele ca să facem de acum trei ani de zile transplant hepatic. Aşa cum s-a spus, transplantul hepatic este mai mult o problemă vasculară, nu este o problemă de tehnică. Dotări avem, absolut tot. Ni s-a răspuns – eu consider că unii au făcut monopol din această chirurgie – că nu avem un colectiv cu suficientă experienţă în a face transplant. Îmi pare rău, nu ştiu ce înseamnă câtă experienţă trebuie să ai, dar uneori văd rea voinţă din partea celor care răspund de transplant în România’, a declarat prof. univ. dr. Constantin Copotoiu, şeful Secţiei Chirurgie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş.

Directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean (SCJ) Mureş, dr. Ladislau Schwartz, a arătat în acelaşi cadru că echipa sa era pregătită încă din anul 1996 pentru a efectua transplant renal la Târgu Mureş, însă, ca şi în cazul Secţiei de Chirurgie I din SCJU, ‘nu m-au lăsat să fac, nu au vrut să fac’.

Dezbaterea ‘Târgu Mureş – Oraş Medical’ a fost iniţiată de primarul din Târgu Mureş, dr. Dorin Florea, în ideea relansării vieţii medicale şi spulberării ‘miturilor’ create în jurul unor personaje cum că numai unii medici, în anumite centre universitare, pot să efectueze transplanturi de organe.AGERPRES

Read more »