Vrei să te faci poliţist? Iată condiţiile!

imagesServiciul Resurse Umane al Inspectoratului de Politie Judeţean Mureş recrutează în perioada 22.04-14.08.2014 candidaţi pentru participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale (MapN) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI), care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, curs de zi.

 

Unde se va da concursul?

Concursul de admiterea se va da la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale.

 

Care sunt condiţiile de participare?

 

a) cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) limba română scris şi vorbit;

c) capacitate deplină de exerciţiu;

d) „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.

e) vârsta minimum 18 ani împliniţi;

f) diplomă de bacalaureat;

g) comportament corespunzător cerinţelor în societate;

h) fără antecedente penale, fără urmărire penală ori de judecată cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) fără destituire dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j).fără activităţi de poliţie politică;

k) fără apartenenţă politică(art.10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002)

l) criterii specifice

a) vârsta maximă 27 de ani

b) la purtare media generală de minimum 8,00;

c) fără abateri disciplinare într-o instituţie de învăţământ

d) înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

 

Condiţii specifice

Condiţii pentru admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

a) cetăţenie română şi domiciliul stabil în România( şi cei căsătoriţi)

b) vârsta de până la 23 ani împliniţi în 2014

c) diplomă de bacalaureat

d) la purtare minimum 8,00 şi la bacalaureat 7,00;

e) clar şi corect limba română;

f) să nu fi fost repetent în timpul liceului

g) „apt medical” conform baremelor stabilite de SRI;

h) „apt psihologic

i) conduită civică şi morală corespunzătoare;

j) să nu fi fost condamnaţi penal;

k) să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru de partid;

l) candidaţii care au calitatea de asociat unic sau participă direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale trebuie să declare pe proprie răspundere că odată cu admiterea sa la această instituţie de învăţământ superior vor renunţa la aceste calităţi

m) să fie dispuşi să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional,

n) să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

o) să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor,

p) în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, vor achita taxele de şcolarizare, în cuantumul stabilit de Senatul Academiei, dacă vor fi declaraţi „Admis”.

 

 

Derogări:

 

De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii nu se acordă derogări.

 

Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii:

a) tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;

b) adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

c) cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii.

 

Ce cuprinde dosarul de admitere?

 

Dosarul de recrutare, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care optează candidatul, va cuprinde următoarele documente:

1. Cererea de înscriere şi C.V.

2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

4. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2014 şi foaia matricolă (copie legalizată);

4a. Pentru absolvenţii de liceu din anul 2014 care candidează pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior şi în şcolile postliceale ale M.Ap.N.care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., adeverinţa, eliberată de liceu, va atesta că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2014.

4b. Pentru absolvenţii de liceu din anul 2014 care candidează pentru admiterea în şcolile de agenţi de poliţie ale M.A.I. în adeverinţa, eliberată de către liceu, se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

5. Următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă; hotătârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui pentru cei care şi-au schimbat numele;

6. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului completate CORECT şi COMPLET, conform anexei;

7. Cazierul judiciar al candidatului;

8. Fişa medicală tip de încadrare în M.A.I.

9. Caracterizare de la ultimul loc de muncă, respectiv de la instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

10. 4 fotografii 3×4 cm. şi 2 fotografii 9/12 cm.

11. Declaraţie notarială. Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ superior, cu excepţia absolvenţilor învăţământului liceal din promoţia 2014, vor depune la dosarul de recrutare declaraţia notarială din care rezultă că nu au mai beneficiat de finanţare de la buget pentru un program de studii universitare de licenţă (ciclu complet de studii superioare de lungă durată, studii universitare de licenţă sau o perioadă de studii).

 

ATENŢIE: Candidaţii care au urmat/urmează sau au finalizat, după caz, un program de studii universitare de licenţă, indiferent de forma de organizare a acestuia, au obligaţia depunerii unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ organizatoare din care să rezulte regimul de finanţare al programului de studii universitare de licenţă în cauză.

Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Candidaţii pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, pe locurile destinate minorităţii maghiare, trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

 

Candidaţii care au efectuat studii liceale în străinătate vor fi acceptaţi fără caracterizarea de la instituţia de învăţământ şi fără media la purtare. Au obligaţia de a prezenta:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

 

Unde se depun cererile?

 

Cererile de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti şi pentru unităţile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Mureş, până la data de 02.06.2014. Pentru concursul de admitere în şcolile postliceale ale M.Ap.N. până la data de 02.06.2014, iar pentru Şcolile de agenţi de poliţie Câmpina şi Cluj Napoca până la data de 14.08.2014.

 

Candidaţii vor depune la Serviciul Resurse Umane, în volum complet, dosarele de recrutare pentru admiterea la Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti, instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii până la data de 16.06.2014. Pentru şcolile postliceale ale M.Ap.N. până la data de 16.06.2014, iar pentru Şcolile de agenţi de poliţie Câmpina şi Cluj Napoca până la data de 22.08.2014.

 

Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ universitar şi care au o a doua opţiune o şcoală de agenţi de poliţie din cadrul I.G.P.R. depun un dosar de recrutare separat cu actele de studii în copie legalizată şi fişa medicală în copie certificată de către lucrătorii de resurse umane prin înscrierea menţiunii „Conform cu originalul”. Totodată, aceştia vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admitere – taxă participare, înscriere concurs, susţinere probe eliminatorii – contravizita medicală, probele de verificare a aptitudinilor fizice şi testul de cunoştinţe.

 

Detaliile privind admiterea

 

Detaliile privind admiterea în instituţiile de învăţământ prevăzute, respectiv numărul de locuri aprobate, condiţiile, criteriile de recrutare, perioada de desfăşurare a concursului, probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs etc., vor fi publicate pe site-ul fiecărei unităţi cu sarcini de recrutare şi instituţii de învăţământ, precum şi pe site-ul Poliţiei Române – secţiunea Admitere 2014.

 

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0265/202.412.

 

„Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, din municipiul Tg. Mureş, str. Borsos Tamas, nr. 16, unde se obţin informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs, după următorul program: luni – vineri: între orele 08-16”, se arată în comunicatul IPJ Tîrgu Mureş, semnat de purtător de cuvânt Andreea Pop.(EM)

 

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.