Anunţuri ale executorilor judecătoreşti

B.E.J. Magyari Szabolcs, cu sediul in Tg-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14, judetul Mures, prin executor judecatoresc Magyari Szabolcs, vinde la licitatie publica organizata, la sediul sau, in data de 21.06.2019, ora 09:00, imobilul situat in Cristesti – 547185, str. Principala, nr. 768, ap. 2, Judetul Mures, imobil inscris in C.F. nr. 50587-C1-U2 Cristesti, nr. cadastral -, nr. top. 473/1/1/1/1/II, compus din apartament cu 2 camere, bucatarie, 2 holuri, baie, camara de alimente, terasa, 2 beciuri si garaj; c.f. col. nr. 1478, cote teren 1/3, Parti comune: In indiviziune fortata ramane terenul si bucatarie de vara in cote de te 1/3 parte, proprietatea Fazakas Stefan, cota actuala 1/1., la pretul de 176.400,00 Lei.

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

Sunt invitati toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Informatii suplimentare pe http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Publicatia poarta semnatura si stampila executorului judecatoresc.


Subsemnatul, FLORIA VLAD în calitate de executor judecătoresc în cadrul B.E.J. FLORIA VLAD, cu sediul în Tîrgu Mureş – 540065, str. Borsos Tamas, nr. 24, ap. 2b, jud. Mureş, înregistrat în circumscriptia Curții de Apel Tîrgu Mures, în baza Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, a art. 762 C.pr.civ., aduc la cunoştinţa publicului că în ziua 21 IUNIE 2019 ora 13:00, va avea loc în Ciorogârla, șos București, nr. 45-49, jud. Ilfov (Benga Auto Logistics S.R.L.), la cererea creditoarei BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS IFN S.A., CUI: 23991174, ROONRC.J40/9734/2008, cu sediul în Bucureşti, str. Banul Antonache, nr. 40-44, partea A, etaj 1, sectorul 1, prin reprezentant convenţional AV. DUMITRESCU FLORENTINA, cu sediul profesional în București, str. Amiral Vasile Urseanu, nr. 5, et. P-2, sector 1 vânzarea la licitaţie publică a următoarelor bunuri mobile proprietatea debitoarei AGROVIANINVEST S.R.L., CUI: 33363746, ROONRC.J26/632/2014, cu sediul în Iernut, sat Cipău, str. Cipău, nr. 51, jud. Mureş sechestrate prin PROCESUL – VERBAL DE SECHESTRU încheiat în data de 12.02.2019, ora 11:15 – 13:40

  1. semanatoare de paioase, marca KUHN / PREMIA 300, serie sasiu E1248, an producție 2015, la preţul de începere al licitaţiei de 18.097,50 Lei (exclusiv T.V.A.),50% din prețul iniţial prevăzut în publicaţii sau anunțuri, stabilit prin expertiză potrivit art. 758 alin. (3) C.pr.civ.,la care se adaugă T.V.A. în cotă de 19%,
  1. grapa rotativa, marca KUHN / HRB 302D, serie sasiu J1338, an producție 2015, la preţul de începere al licitaţiei de 18.335,625 Lei (exclusiv T.V.A.),50% din prețul iniţial prevăzut în publicaţii sau anunțuri, stabilit prin expertiză potrivit art. 758 alin. (3) C.pr.civ.,la care se adaugă T.V.A. în cotă de 19%.
  1. distribuitor de ingrasaminte, marca KUHN / MDS 19.1, serie sasiu 78486, an producție 2015, la preţul de începere al licitaţiei de 6.191,25 Lei (exclusiv T.V.A.),50% din prețul iniţial prevăzut în publicaţii sau anunțuri, stabilit prin expertiză potrivit art. 758 alin. (3) C.pr.civ., în conformitate cu art. 769 alin. (8) şi (9) C.pr.civ.preţ,la care se adaugă T.V.A. în cotă de 19%.

Somez pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

Invit pe toţi cei care doresc să cumpere bunurile să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Poate participa la licitaţie orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, capacitate să dobândească bunurile scoase la licitaţie şi care cel mai târziu până la începerea licitaţiei a consemnat la dispoziţia executorului judecătoresc cu indicarea expresă a naturii sumei precum şi a nr. dosarului de executare (garanţie de participare licitaţie dos. 35/E/2018), în contul de consemnare deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A. – SUC. TÂRGU MUREȘ, IBAN nr. RO16 BREL 0002 0011 7222 0101, o garanţie de participare de cel puţin 10 % din preţul de începere al licitaţiei pentru bunul pe care intenţionează să îl cumpere.

Prezenta publicaţie se comunică creditoarei, debitoarei, terţului – garant fidejusor şi se va aduce la cunoştinţa publicului prin unul dintre ziarele locale, pe pagini de internet deschise în scopul comercializării unor bunuri de natura celui scos la vânzare, precum şi prin Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite.


B.E.J. Vintila Marius-Andrei cu sediul în Târgu Mureş, str. Bolyai, nr. 6, sc. B etaj 1, ap. 2, jud. Mureş, prin executor judecătoresc Vintila Marius- Andrei, vinde prin licitaţie publică organizată, la sediul său, în data de 25.06.2019, orele 09:00  imobilul situat în localitatea Ludus, str. Dealului, nr. 19, judeţul Mureş, înscris în Cartea Funciară nr. 55531 a localităţii Ludus, constând în teren intravilan în suprafata de 833 mp având constructia A1. nr. cad. 290, casa de locuit construita din pamant, acoperita cu tigla, compusa din 2 camere, veranda, bucatarie, camara, anexe gospodaresti, plus terenul aferent,  la preţul de  35.610,5 lei scazut cu 50 %, în dosarul execuţional nr. 794/E/2014.

Sunt somați toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să anunţe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

Sunt invitați toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Informații suplimentare pe www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Publicația poartă semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.


Noi, B.E.J. Sárig Attila, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. T. Vladimirescu, nr. 23/A/1, jud. Harghita, prin Executor judecătoresc, SÁRIG Attila, În conformitate cu dispozițiile art. 838 alin. (1) Cod Procedură Civilă, aducem la cunoștință generală că, în data de 25.06.2019, orele 13:00, va avea loc la adresa din Miercurea Ciuc, str. T. Vladimirescu, nr. 23/A/1, jud. Harghita, vânzarea la licitație publică a imobilului proprietatea debitorului MEREȘ MIHAI, deținut în cotă de 1/2 spațiu comercial, situat în Bălan, str. 1 Decembrie, nr. 28, ap. SP COM II, Harghita, în suprafață de 161 mp, având număr cadastral/topografic 50191-C1-U2, înscris în cartea funciară numărul 50191-C1-U2 Bălan a localității Bălan, Harghita, la cererea creditorul urmaritor UAT – ORASUL BALAN, cu sediul în Bălan, 1 Decembrie 25, Harghita în temeiul titlurilor executorii reprezentate deSentință civilă nr. 3555 din data de 16 noiembrie 2016 a Judecătoriei Miercurea-Ciuc, modificată prin Decizia civilă nr. 1070 din data de 13 decembrie 2017 a Tribunalului Harghita și încheierile executorului judecătoresc.

Prețul de începere al licitației publice pentru termen I este de 152.344,00 Lei și reprezintă 100,00% din prețul fixat prin încheiere (152.344,00 Lei). Dacă nu se obține prețul de începere al licitației vânzarea se va amâna la un alt termen. Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 839 Cod Procedură Civilă și afișată la sediul executorului judecătoresc, la locul ținerii licitației, transmisă în vederea afișării la sediul Judecătoria Miercurea Ciuc, la sediul Primăriei Bălan și la locul unde se află imobilul, depunându-se în acest sens procesele verbale privind afișarea publicației la dosarul execuțional. Potrivit art. 839 alin. (4) Cod Procedură Civilă, publicații de vânzare în extras se vor face și într-un ziar de circulație națională. De asemenea, în condițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/2000, republicată, publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut și prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite ținut de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, respectiv www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare. Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) Cod Procedură Civilă, ofertanţii trebuie să consemneze în contul RO81BREL0002001418270101 deschis în Lei la Libra Internet Bank, cont de consemnări la dispoziţia B.E.J. Sárig Attila, o garanţie de participare de cel putin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului si sa depuna dovada consemnarii garantiei de participare in original, impreuna cu oferta de cumparare, la executorul judecatoresc.

În conformitate cu prevederile art. 844 Cod Procedură Civilă termenul limită pentru depunerea ofertei de cumparare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației. Totodata, ofertantii persoane fizice, vor avea obligatia de a depune si copie de pe B.I/C.I, iar in cazul ofertantilor persoane juridice si copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala. În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 2 Cod Procedură Civilă, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.


Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti HURUBA, GIUNCA & ASOCIATII, cu sediul in Tirgu Mures, str. Franz Liszt, nr. 12, jud. Mures, prin executor judecatoresc Eugen Huruba, vinde prin licitatie publica organizata, la sediul sau, in data de 27 iunie 2019, ora 09:00, in dosarul executional nr. 1503/G434.13/2014, imobilul situat in Targu Mures, Str. Predeal, nr. 70, Judetul Mures, inscris in C.F. nr. 127338 (vechi 7264), nr. cad. -, nr. top. 3816/2/3/1 – COTA de 1/2 din Teren 160 mp edificat cu C1 – Casa de lemn cu 3 camere, la pretul de 104.500,00 Lei (pret de evaluare).

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

Sunt invitati toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Informatii suplimentare pe www.registruexecutari.ro.

Publicatia poarta semnatura si stampila executorului judecatoresc.


Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti HURUBA, GIUNCA & ASOCIATII, cu sediul in Tirgu Mures, str. Franz Liszt, nr. 12, jud. Mures, prin executor judecatoresc Eugen Huruba, vinde prin licitatie publica organizata, la sediul sau, in data de 27 iunie 2019, ora 10:00, in dosarul executional nr. 2543/H1128.13/2014, imobilul situat in Curteni, Str. Noua, nr. 279/1, Judetul Mures, inscris in C.F. nr. 52687 (vechi 3038/N), nr. cad. 609, nr. top. – – TEREN intravilan (arabil) 10.000 mp (notare autorizatie construire nr. 65/2007), la pretul de 240.000,00 Lei (pret de evaluare).

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

Sunt invitati toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Informatii suplimentare pe www.registruexecutari.ro.

Publicatia poarta semnatura si stampila executorului judecatoresc.


In ziua de JOI  data 27.06.2019, ora 12:00, in dos. exec. nr. 322/E/2018, se va desfasura la sediul B.I.E.J. OLTEANU RADU din Reghin – 545300, Str. Petru Maior nr. 48, sc. 2, ap. 8, Judetul Mures, vânzarea la licitatie publica a imobilului situat in loc. Corunca – 547367, Str. -, F.N., Judetul Mures, inscris in C.F. nr. 50000/ Corunca, nr. cadastral 1058, compus din teren extravilan in suprafata de 6.300 mp.

Pretul de pornire/incepere a licitatiei este de 150.000,00 Lei, reprezentand pretul de evaluare a imobilului.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO 40 RNCB0193015488260001, deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA – Agentia REGHIN, beneficiar fiind B.I.E.J. OLTEANU RADU, având CUI – RO 20518598, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 15.000.00 Lei reprezentând 10% din pretul de pornire a licitatiei, iar dovada consemnarii, respectiv recipisa B.C.R./O.P. in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ. Totodata, persoanele prevazute mai sus vor avea obligatia de a depune, odata cu dovada consemnarii garantiei si oferta de cumparare, copie de pe B.I./C.I., iar in cazul persoanelor juridice copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala.


         In ziua de JOI data de 27.06.2019, ora 11:00, in dos. exec. nr. 322/E/2018, se va desfasura la sediul B.I.E.J. OLTEANU RADU din Reghin – 545300, Str. Petru Maior nr. 48, sc. 2, ap. 8, Judetul Mures, vânzarea la licitatie publica a imobilului situat in loc. Targu Mures, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 187A, ap. 2, Judetul Mures, inscris in C.F. nr. 122015-C1-U2/Tg – Mures, nr. top. 3503/2/1/1/II, compus din apartament cu 1 camera, 1 bucatarie, 1 antreu, 1 baie, 1 camara, 1 veranda.

Pretul de incepere al licitatiei este de 141.400,00 lei si reprezinta pretul la care a fost evaluat imobilul.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO 40 RNCB0193015488260001, deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA – Agentia REGHIN, beneficiar fiind B.I.E.J. OLTEANU RADU, având CUI – RO 20518598, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 14.140.00 Lei reprezentând 10% din pretul de pornire a licitatiei, iar dovada consemnarii, respectiv recipisa B.C.R./O.P. in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ. Totodata, persoanele prevazute mai sus vor avea obligatia de a depune, odata cu dovada consemnarii garantiei si oferta de cumparare, copie de pe B.I./C.I., iar in cazul persoanelor juridice copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala.


Se publică spre cunoştinţă publică că în dos. exec. nr. 699/E/2012 în ziua de JOI 04.07.2019 ora 09.30 se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorilor garanti ipotecari CSOK LASZLO si CSOK MARIA: TEREN INTRAVILAN ÎN SUPRAFATA DE 19.000 MP. IMOBILUL ESTE SITUAT ÎN LOC. COTUS, F.N., JUD. MUREȘ ȘI ESTE INSCRIS IN CF. NR. 50117/SANGEORGIU DE MURES, NR. CAD. 1124. 

Pretul de incepere al licitatie este de 475.797,00 lei , reprezentand pretul de evaluare de 634.396, 00 lei stabilit conform raportului de evaluare nr. 338/19.09.2016 intocmit de catre expert evaluator autorizat Pacioaga Simona C, redus cu 25%. Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001 , ladispozitia executorului judecatoresc Olteanu Radu, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare respectiv 47.579,70  lei, dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare


Se publică spre cunoştinţă publică că în ziua de JOI 04.07.2019 ora 10.30 se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următotul bun imobil proprietatea debitorului garant MIHALCEA VASILE:

  1. TEREN INTRAVILAN liber în suprafață 1036 mp. , neamenajat, situat în loc. Miercurea Ciuc, zona str. Jigodin Băi,  f.n., jud. Harghita. Imobilul este înscris în CF 56529/Miercurea Ciuc, nr. cad. 204, nr. CF vechi 110/N. 

Prețul de incepere al licitatiei este de 23.391,00 lei, reprezentând prețul de evaluare de 31.188,00 lei conform Raportului de expertiză nr. 16795/20.07.2018 intocmit de catre expert evaluator Mathe Irina membru ANEVAR, redus cu 25%. Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare nr. RO 40 RNCB0193015488260001 deschis la Banca Comerciala Romana SA, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare ( respectiv 2.340,00 lei), dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.

        Se publică spre cunoştinţă publică că  în dos. exec. nr. 746/E/2012 în ziua de JOI 04.07.2019 ora 10.00 se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următotul bun imobil proprietatea debitorului garant ipotecar  FLUERAS DAN STEFAN:

  1. TEREN INTRAVILAN în suprafață 10.394 mp., situat în loc. Miercurea Ciuc, str. Leliceni,  f.n., jud. Harghita, în zona periferică – la 5 km de centrul orașului. Imobilul este înscris în CF 764/N, nr. cad. 1431. 

       Pretul incepere al licitatiei este de 416.457,75 lei , reprezentand pretul de evaluare de 555.277,00 lei , stabilit conform raportului de evaluare nr. 332/19.09.2016 intocmit de catre expert evaluator Pacioaga Simona C, redus cu 25%. Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună la BCR – Agentia Reghin in contul nr.  RO40RNCB 0193 0154 8826 0001 o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare ( respectiv 41.645,78 lei), dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.


        În temeiul art.504 Cod Procedură Civilă, se publică spre cunoştinţă publică că în ziua de JOI 04.07.2019 ora 11.00 , in dosarul executional nr. 1568/E/2012 se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorului garant:

  1. Teren intravilan în suprafață totală de 1094 mp – edificat cu 2 corpuri de clădire :

CORP 1- în regim D+P, la demisol – un depozit, la parter- sala mortuară, cameră de confecționat coroane cu 2 încăperi (în prezent utilizată drept cameră de protocol), magazie de materie primă (în prezent depozit de sicrie), magazie cu 2 încăperi (în prezent 1 birou și 1 cameră confecționat coroane), grup sanitar și magazie. 

CORP 2- în regim P – 2 camere mortuare.

Imobilul este situat în loc. Târnăveni, str. 22 Decembrie 1989, nr. 5, jud. Mureș și este

înscris în CF nr. 975/Târnăveni, nr. cad. 49/3/2.

Prețul de strigare este de 519.825,00 lei, reprezentând prețul de evaluare de 693.100,00 lei redus cu 25%. Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună la BCR – Agentia Reghin nr. cont. RO 40 RNCB 0193 0154 8826 0001  o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare ( 51.982,50 lei), dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.


        Se publică spre cunoştinţă publică că în ziua de JOI  04.07.2019 ora 11.30 in dosarul executional nr. 499/E/2012, se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorilor SOPTEREAN DANILA si SOPTEREAN DANIELA MONICA:

TEREN intravilan in suprafata de 984 mp. edificat cu imobil tip rezidential  in regim de inaltime p+M constructie neevidentiata in CF. Imobilul este situat in loc. Tg Mures, str. Voinicenilor, nr. 194A, jud. Mures si este inscris in Cf nr. 125553/Tg Mures, nr. top. 5365/14/1/2.

       Pretul de strigare este de 189.617,25 lei, reprezentand prețul de evaluare este de 252.823,00 lei (redus cu 25%) conform Raportului de evaluare nr. 295/28.11.2016 intocmit de ing. Mircea Suciu.

       Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001, la dispozitia BIEJ Olteanu Radu, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare a imobilului  18.961,73 lei dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.


In ziua de  JOI data de 04.07.2019 ora 12:00, in dos. exec. nr. 93/E/2017conexat 292/E/2018, se va desfasura la sediul B.I.E.J. OLTEANU RADU din Reghin – 545300, Str. Petru Maior nr. 48, sc. 2, ap. 8, Judetul Mures, vânzarea la licitatie publica a imobilului situat in Reghin – 545300, Str. Libertatii, bl. 10, sc. 2, et. 2, ap. 22, Judetul Mures, imobil inscris in C.F. nr. 50304-C1-U18 / Reghin , nr. top. 1382/XXII, compus din : Apartament cu doua camere si dependinte in suprafata utila de 54,12 mp.

Pretul la care a fost evaluat imobilul este de 170.900,00 lei si a fost stabilit de expertul evaluator Sular Florin Ioan prin Raportul de evaluare nr. 130/17.05.2019.

Pretul de pornire/incepere a licitatiei este de 170.900,00 Lei.

Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO 40 RNCB0193015488260001, deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA – Agentia REGHIN, beneficiar fiind B.I.E.J. OLTEANU RADU, având CUI – RO 20518598, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 17.090.00 Lei reprezentând 10% din pretul de pornire a licitatiei, iar dovada consemnarii, respectiv recipisa BCR/O.P. in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ. Totodata, persoanele prevazute mai sus vor avea obligatia de a depune, odata cu dovada consemnarii garantiei si oferta de cumparare, copie de pe B.I./C.I., iar in cazul persoanelor juridice copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala.


Subscrisa BEJ Wachter Julianna Eniko cu sediul în  mun. Odorheiu Secuiesc, str. Tamasi Aron nr. 12 ap. 7, jud. Harghita prin executor judecătoresc Wachter Julianna Eniko , vinde prin licitaţie publică organizată, la sediul său, în data de  04.07.2019 ora: 12,00, imobilul situat în mun.Târgu Mureş , str. Cutezantei nr. 8, ap. 2, jud. Mureş , înscris în CF . nr. 42068 al localitatii Targu Mures , nr. cad.3511/386/II , compus din apartament cu 3 camere si 6 dependinte cu cota de 23/310 parte teren în folosinţă, proprietatea debitorului LUCACIU ADRIAN , la preţul de: 44.250,00 Euro. 

Sunt somati toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să anunţe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

Sunt invitati toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Ofertantii sunt obligati să depună, până la termenul de vânzare, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. La acest termen licitaţia va începe de la preţul de 75%din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin doi licitatori ,la acelasi termen bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire a primei licitaţii .Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia  

Informatii suplimentare pe www. registru.uniuneaexecutorilor. ro  

Publicatia poartă semnătura şi ştampila executorului judecătoresc