Avem buget. Ce facem cu el?!

În această săptămână, joi, consilierii locali sunt chemați în ședință ordinară, iar unul dintre cele mai importante proiecte aflate pe Ordinea de zi, primul în listă, este cel privind Bugetul.
Odată cu lansarea lui în fața opiniei publice, acesta a fost aprobat sau blamat de diferite persoane ale urbei.
Lăsând la o parte criticile, săptămânalul Punctul vă prezintă cum arată proiectul de buget pentru acest an, care vor fi cele mai importante investiții și cheltuieli, pe scurt unde se duc banii noștri în anul 2017.
Înainte de a începe vă putem spune că lecturarea zecilor de pagini despre bugetul municipiului nu ni s-a părut atât de plictisitoare pe cât am crezut. Este chiar interesant să vedem unde și pe ce se duc banii orașului, ce investiții se mai fac și cât de multe evenimente culturale se desfășoară oficial în municipiul nostru. Dar să le luăm pe rând.

Punctual

Așa cum am putut afla din expunerea de motive, Bugetul Unității administrativ-teritoriale – municipiul Tîrgu-Mureș, pentru anul 2017, s-a elaborat având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, a Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, precum și Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2020, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

De unde vin banii

Veniturile bugetare locale se constituie din venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit; sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; donaţii şi sponsorizări; sume primite de la Uniunea Europeană şi/ sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.

Câți bani avem

Dacă vă întrebați câți bani avem (a se citi municipiul), vă spunem că veniturile bugetului local prognozate a se realiza în anul bugetar 2017 sunt în sumă totală de 404.880.716 de lei. Volumul veniturilor proprii este în sumă de 252.095.279 lei, fără a se lua în calcul veniturile din donații și din valorificarea unor bunuri. Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum și donațiile și sponsorizările constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor.

Veniturile proprii…

…. prognozate pentru anul 2017 au fost fundamentate la nivelul încasărilor din cursul anului 2016, cu excepția cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru care s-a estimat o creştere cu 21.9% faţă de anul precedent.
Conform Situaţiei privind estimarea impozitului pe venit încasat la nivelul anului 2017 primită de la AJFP Mureş, cotele defalcate din impozitul pe venit sunt în valoare de 164.250.000 de lei. Conform Deciziei nr.5419/22.02.2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș, pentru municipiul Tîrgu Mureș a fost repartizată suma de 1.174.000 de lei – cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local și suma de 526.000 de lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local.
Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Tîrgu Mureș sunt în sumă de 131.932.000 de lei și au fost repartizate în baza deciziei Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș după cum urmează:
-104.574.000 de lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat; -10.338.000 de lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielile cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cu cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii”; -2.071.000 lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor prevăzute de legea nr.85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, conform propunerii IȘJ Mureș, adresa nr.2330/01.03.2016, pentru anul bugetar 2017; -13.471.000 de lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap; -71.000 lei reprezintă sume defalcate din TVA destinate finanțării ajutorului de încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social; – 991.000 de lei reprezintă sume defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor; – 40.000 de lei reprezintă sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind plata stimulentelor educaționale acordate copiilor prevenind din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar; -376.000 de lei – reprezintă sume defalcate din TVA destinate finanțării drepturilor copiilor / elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă; suma de 922.000 de lei din sume defalcate din TVA se repartizează pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, partea destinată finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora, precum și partea destinată cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii”, pe anul bugetar 2017.

Subvenţiile de la bugetul de stat şi de la alte bugete…

…. s-au prognozat în sumă de 7.752.427 de lei, pe baza cheltuielilor executate în anul 2016, și pe baza estimărilor sumelor primite de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile postaderare.

Bani de la UE

Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt în valoare de 11.653.010 de lei, sume ce sunt prognozate a se încasa, conform bugetului proiectului cu finanțare nerambursabilă aflat în derulare, în cursul anului 2017, „Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal -30 ha Tîrgu Mureș”.

Salarii mai mari, bani mai puțini la buget?

În continuare vă prezentăm care sunt cheltuielile bugetului local.
Cheltuielile bugetului local sunt în valoare totală de 404.880.716 de lei. Cuantumul brut al salariilor de bază plătit din bugetul local va înregistra o creștere de peste 20% în anul 2017 față de anul 2016, ca urmare a aplicării Hotărârii de Guvern nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat în calcul numărul de posturi din organigramă și gradul lor de ocupare cu personal. În ceea ce privește fundamentarea cheltuielilor privind bunurile şi serviciile, s-a ținut cont de propunerile de buget ale compartimentelor de specialitate privind achizițiile de produse, servicii și lucrări, pe baza cărora s-a întocmit şi programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017.
Cheltuielile cu reparaţiile curente propuse a se realiza în cursul anului 2017 sunt în valoare totală de 47.900.059 de lei.
În cazul proiectelor din fonduri externe nerambursabile prevăzute în bugetul local se estimează cheltuirea sumei de 3.011.259 de lei pentru proiectul în derulare –„Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal – 30 de hectare Tîrgu Mureș” și implementarea unor noi proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. Aceste cheltuieli sunt estimate la valoarea totală de 1.895.045 lei.
La nivelul municipiului Tîrgu Mureș pentru anul 2017 au fost identificate de către executiv investiții prioritare aflate în diferite stadii de execuție, precum şi investiţii noi, valoarea acestora fiind în sumă de 52.440.665 de lei. Investițiile se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de angajament şi cu duratele de realizare a investiţiilor.
Principiile care au stat la baza prioritizării investițiilor publice propuse a se realiza se referă la: finalizarea lucrărilor de investiții în curs de execuție, de implementare; oportunitatea, importanța economică și socială a proiectelor de investiții; suportabilitatea și sustenabilitatea financiară din surse proprii.

Punctual: renovări la Primărie

Din punctul de vedere al dotărilor și investițiilor în bugetul de anul acesta sunt cuprinse, printre altele, reabilitarea clădirii Primăriei Tîrgu Mureș (instalație electrică, reparații capitale fațadă, accesibilizare persoane cu dizabilități – 765,953 de lei buget, credit de angajament – 1,600.000 lei, achiziționarea a două autoturisme, în valoare de 200.000 de lei, sistem antiincendiu cu detector de fum pentru fiecare birou- 162,000 etc.


Învățământ

În ceea ce privește învățământul secundar superior, se are în vedere schimbarea de destinației – din bloc de locuințe Aquaserv, în creșă -100,000 de lei; Mansardarea clădiri Colegiului Unirea (PT + Execuție) -100,000 buget+ 3,438,850.00 credit de angajament; Reabilitare bază sportivă la Liceul cu Program Sportiv „Szász Adalbert”- 500,000 buget+ 1,200,000.00 – credit de angajament; reabilitare clădire internat Liceul Tehnologic „Avram Iancu”- 50,000.00 – buget, 120,000.00 credit de angajament; Achiziție, dotări ateliere tehnice de profil – 200,000.00 buget.
Detaliat vă putem spune faptul că 446,250.00 de lei vor merge pentru hidroizolații și reparații şarpante (550,000.00 – credit de angajament); 150,000.00 – Reparații, dotări săli de sport; 150,000.00 pentru reabilitare și reparații (împrejmuiri la instituțiile de învățământ) 100,000.00 pentru reabilitări rețele termice, apă canal la Școala Gimnazială Nr.7 corp B, Grădinițe cu pp: Rândunica, Licurici, Albinuța (1,200,000.00 – credit de angajament) 50,000.00 – Înlocuire, achiziții și montaj uși la sălile de clasă; 100,000.00
Dotări și accesibilizări pentru persoane cu dizabilități; 598,579.00 Reabilitare, modernizare, extindere Gimnaziul „AL. Ioan Cuza” etc.


Sănătate

Din punctul de vedere al serviciilor de sănătate publică menționăm că este prevăzută în buget suma de 100,000.00 (500,000.00 credit de angajament) pentru dotarea și modernizarea cabinetelor de medicină dentară din unitățile de învățământ și 100,000.00 pentru dotări cabinete medicale – aparatură, mobilier etc.

Sera de flori…

… ne va costa 352,000.00, Centrul de zi Rozmarin va primi 327,000.00 de lei, creșele 96,000.00 de lei. De asemenea, pentru dezvoltarea sistemului de locuințe se vor aloca de la buget 2,369,554.00 de lei, 14,061,155.00 – credit de angajament; Administrația grădinii ZOO va costa 750,000.00 de lei, 1,250,000.00 credit de angajament.


3 fântâni arteziene

Tot în bugetul din acest an este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru amenajarea a trei fântâni Arteziene (Parc Moldovei, Parc Furnica, Cartier Unirii), care va lua de la buget suma de 100,000.00 de lei; de asemenea se vor aloca bani și pentru echipamente pentru utilare bucătării şi cramă Cetate; Mobilier tip pensiune şi instalaţii – Cetate; Reabilitare centrală termică Cinema; Dotare cu echipament necesar pentru sala de repetiții muzicieni din Cetatea Medievală.
210,000.00 se vor aloca pentru amenajare spațiu pentru arhivă în imobil str. Bolyai nr.18, 700,000.00 pentru amenajare parc zona centrală Cartier Belvedere; 10,000.00 – Locuințe sociale zona Remetea; 90,000.00 pentru Studiu de fezabilitate pentru Amenajare spațiu comercial, grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere.

Locuințe mai multe și mai călduroase

Și în acest an, proiectul de buget prevede pentru dezvoltarea sistemului de locuințe mansardarea și izolarea mai multor blocuri.
Astfel, se au în vedere proiectele privind mansardate blocurilor de locuințe din str. Aleea Constructorilor, Secuilor Martiri, Făget, nr. 24 – 26, Făget, nr. 16 – 18, Secuilor Martiri, nr. 10 – 12, Ştefan Cicio Pop, nr. 21 – 23, Păcii, nr. 72, Aleea Tâmplarilor, nr. 7, Secuilor Martiri nr. 5 A şi 7 A B-dul, 22 Decembrie, Str. Stefan Cicio Pop, nr.25-27.
De asemenea, se are în vedere etapa I de reabilitare termică bloc de locuinţe POR 2014-2020 Axa 3.1.A., și anume realizarea expertizei tehnice, audit energetic, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi documentaţia pentru obţinerea de acorduri şi avize, pentru 30 blocuri de locuinţe (cca 1.400 apartamente), din municipiul Târgu-Mureş; Servicii de consultanţă în reabilitare termică şi eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe, mansardare blocuri şi sprijin şi îndrumare a asociaţiilor de proprietari – toate acestea vor costa 2,369,554.00 de lei.

Distracția la putere

Bani, și nu puțini, vor merge și pe cultură sau pe activitățile recreative și religioase care se vor desfășura în acest an în municipiul Tîrgu Mureș.
Astfel, sunt cuprinse în buget Aniversarea poetului Mihai Eminescu 20.000 de lei; sărbătorirea Zilei „24 Ianuarie”, 50.000 de lei; Tradiţii Transilvane 150.000 de lei; Ziua Îndrăgostiţilor, Sărbătoarea Mărţişorului, 8 Martie- eveniment/ spectacol/ recital în lb. ro. şi magh.100.000 de lei; sărbătorirea Zilei Copilului „1 Iunie” – Sărbătoarea sucului evenimente/spectacole/recitaluri în lb. ro. şi magh. 150.000 de lei; Sărbători Pascale / ro. şi magh. 70.000 de lei; Festivalul naţional de muzică evenimente/ spectacole/ recitaluri în lb. ro. şi magh. 250.000 de lei; „Zilele Târgumureșene” – cultură evenimente/ spectacole/ recitaluri în lb. ro. şi magh. 450.000 de lei; Vibe Fest – evenimente/ spectacole/ recitaluri în lb. ro. şi magh. 40.000 de lei; Festivalul Free Arts evenimente/ spectacole/ recitaluri în lb. ro. şi magh. 40.000 de lei; Festivalul Amalgamia evenimente/ spectacole/ recitaluri în lb. ro. şi magh. 100.000 de lei; Ziua Imnului de Stat, Ziua limbii române şi maghiare, etc. 80.000 de lei; Tabăra de creaţie 75.000 de lei; Târgul de artă meşteşugărească evenimente/ spectacole/ recitaluri în lb. ro. şi magh. 80.000 de lei; Simfonii de toamna evenimente/ spectacole/ recitaluri în lb. ro. şi magh. 467.753 de lei; Festivalul vinului evenimente/ spectacole/ recitaluri în lb. ro. şi magh.120.710 de lei; Sărbătorirea Zilei Naţionale „1 Decembrie”- 177.033 de lei; Orăşelul Copiilor, Luna Cadourilor, Revelion în stradă, Concerte de colinde ale cultelor. evenimente/spectacole/recitaluri 626.669 de lei; Tîrgu-Mureș – Oraș multicultural – ciclul de spectacole -evenimente/ spectacole/ recitaluri 340.500 de lei; Cofinanțarea Bibliotecii Județene 100.000; Acţiuni în colaborare cu instituţii şi organizaţii (Ziua holocaustului, Ziua Toleranţei, Ziua Pământului, Dansului, Mamei, Ziua mondială a vârstnicilor, Ziua eroilor etc. 190.000 de lei; Serie Festivaluri de Cultură a Anotimpurilor evenimente/ spectacole/ recitaluri 232.707 de lei; Ziua Culturii Romanești și Maghiare 50.000 de lei.

Distracție… culturală și sport

Pentru târgul Internațional de carte – lb. magh. și lb. ro. se vor aloca de la buget 100.000 de lei; pentru Festival Maris Fest 50.000 de lei; Ziua Internaţională a romilor 135.000 de lei; Ziua Europei – evenimente/ spectacole/ recitaluri în lb. ro. şi magh. 440.000 de lei; Susţinere Noaptea Muzeelor 100.000 de lei; Programul Oraşe Europene 200.000 de lei; „500 de ani de Reformă – Întâlnirea Europeană a Creştinilor Reformaţi” 100.000 de lei; Pagini de Istorie- ciclu de evenimente/ spectacole/ recitaluri în lb. ro. şi magh. 70.000 de lei; Scriitori Mureşeni-ciclu de evenimente/spectacole/recitaluri în lb. ro. şi magh. 30.000 de lei; Vâltoarea Târgumureșeană 100.000 de lei; Acţiuni în colaborare cu studiourile de radio (Radio ZU, etc.) 200.000 de lei; Aniversarea a 500 de ani de la reforma lui Luther Martin /Parohia Unitariană Tîrgu Mureş – 5.000; Eurythmics and Cabaret- Universitatea de Arte Tg. Mureş 8.000 de lei; Teatrul va susținut cu 50.000 de lei, Filarmonica cu 50.000; folclorul cu 50.000; Premii PRO Cultura 60.000 de lei; Sprijin aniversare 70 de ani UMF 142.306 de lei; Zilele târgumureșene” – sport 70.000; Premierea celor mai buni sportivi 80.000; competiţii sportive interşcolare 30.000; MTB Maraton 70.000 de lei; Mureș Half maraton 70.000; Crosul lui Moş Nicolae 10.000 de lei etc.

Proiecte din fonduri externe pentru școli și nu numai

Un alt capitol interesant în ceea ce privește bugetul se referă Proiecte din fonduri externe nerambursabile, printre acestea amintim: Școala pentru toți- Colegiul Naț. AL. Papiu Ilarian- 130,500.00 de lei; Servicii privind realizarea documentației tehnico-economice (DALI, PT, DTAC) conform ghidului de finanțare POR 2014-2020 pentru investiția Școala de Arte și Meserii – modernizare și reabilitare ateliere-liceul Tehnologic Avram Iancu – 30,000.00 buget; 120,000.00- credit de angajament; PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE ŞI SUSŢINEREA EDUCAŢIEI – Servicii de consultanță pentru pregătirea și elaborării cererii de finanțare aferente promovării incluziunii sociale și susținerii educației – 31,680.00, 126720.00 – credit de angajament; AMENAJAREA spațiilor PUBLICE DIN ZONELE LOCUITE DE COMUNITĂŢI DEFAVORIZATE – Servicii pentru realizarea documentației tehnico- economice:proiectare și asistență tehnică, expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic 30,000.00- buget, 120,000.00- credit de angajament; MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT RUTIER – 1,200,000.00 buget; 300,000.00 – credit de angajament.

În loc de concluzie

Banii, mulți la prima vedere, puțini pentru un oraș așa de mare au fost împărțiți. Vocile pro și contra au fost auzite, rămâne de văzut dacă proiectul bugetului va trece pașnic sau va isca polemici în ședința de CL ce se va desfășura joi.

Titi Dălălău

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.