Care sunt ultimele proiectele ale Consiliului Local Târgu Mureș

Marţi, 18 decembrie 2018 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş care va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit ş reglementare accese”, str. Eden f.nr. Proprietari- Beneficiari: Pungea Georgeta-Xenia şi Pungea Gabriel-Vasile.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială D+P+M şi reglementare accese”, Pasaj Pădurii, Nr. 27 Proprietari – Beneficiari: Oltyan Laszlo şi Oltyan Zsuzsanna.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tîrgu Mureș.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului nr. 4, înregistrat sub numărul 6198/2018, pentru punerea în opera, în urma încheierii concursului de proiect cu tema ”Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Tîrgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 109/30.03.2017.

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii.

7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractele de lucrări nr. 107/11.06.2014 „Drum acces, rețea de apă – canal la stațiile de transfer, sortare și compostare deșeuri menajere Vălureni ”, nr. 26/08.02.2018 „ Drum acces, rețea apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere și stația de epurare ape uzate provenite din depozitul de deșeuri – Stație de pompare ape uzate menajere și montare hidranți subterani ” în str. Hotarului din Municipiul Tîrgu Mureş”.

8. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local în anul 2019 pentru beneficiarii venitului minim garantat.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru pentru acordarea ajutorului de urgenţă în baza art. 28 alin.(2) alin.(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu-Mureș de 30 %, pentru anul 2019, la finanțarea proiectelor de investiții privind creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, din blocul de locuințe realizat prin A.N.L, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu f.n.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu Mureş.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 214 din 26 iulie 2018 privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administraţiei Domeniului Public şi Administraţiei Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, aflate în gestiunea S.C. Locativ S.A., pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală în Municipiul Tîrgu Mureş.

15. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit pentru elevii care învaţă în învăţământ preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Tîrgu Mureș și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului Municipiului Tîrgu Mureș “Adoptă un spațiu verde!”

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional pentru prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 198/01.07.2011 până la data de 01.07.2026, încheiat între Municipiul Tîrgu Mureș și SC Administrator Imobile și Pieţe SRL.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre dl Niţu Ioan Marcel şi Municipiul Tîrgu Mureş şi revocarea art. 4 din Hotărârea nr. 268/30.06.2011.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 349/2013 privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu Mureş”.

20. Proiect de hotărâre privind Organizarea concursului de proiecte cu tema „Ambulanța pentru monumente – Margaretelor nr. 17-18”.

21. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru gimnaziile din municipiul Tîrgu Mureș.

22. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru liceele din municipiul Tîrgu Mureș.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Tîrgu Mureș”, prin POR 2014-2020.

24. Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea,,Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Tîrgu Mureş”

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren şi construcţie) situat în Tîrgu Mureş str. Islazului nr. 2.

27. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a construcţiei C3 situată în Tîrgu Mureș P-ţa Trandafirilor nr.1, str. Postei nr. 1.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecţie, procedurile şi criteriile de performanţă pentru funcţia de Director în cadrul Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de licitaţie aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 13/28.07.2016 referitoare la închirierea prin licitaţie publică a amplasamentelor de comerţ stradal sezonier.

Comentează cu Facebook