fbpx

Convocare de îndată

                                        DISPOZIŢIA NR.____

din ____ noiembrie 2022

privind convocarea, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,

Considerând îndeplinite circumstanțele menționate în cuprinsul art.681 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.178 alin. (2), art.179, coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a), alin. (4), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

dispune:

Art.1. (1) Se convoacă, de îndată, plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară pentru data de 17 noiembrie 2022, ora 15.00, care se va desfășura în sistem de videoconferință, on-line.

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței extraordinare, convocată de îndată, este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2. (1) Caracterul public al ședinței consiliului județean se asigură prin transmiterea acesteia pe platforma de socializare facebook a instituției.

(2) Prevederile Secțiunii 61 Reguli speciale din Capitolul IV Funcționarea Consiliului Județean Mureș din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare, devin aplicabile.

Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului general al județului, consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE                                                                    Contrasemnează

Péter Ferenc                                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                  Paul Cosma

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș

nr._______/___.11.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Județean Mureș din 

  1. noiembrie 2022
  1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 569/18.02.2019 de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 3  Sighișoara

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020, Zona LUDUȘ – GREBENIȘU DE CAMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie”

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

  1.      Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc            

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW