Convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
             P R I M A R


                                        D I S P O Z I Ţ I A   NR. 425
                                                din 22.05.2019

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară


           Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                                                                   D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de miercuri, 29 mai 2019, ora 14,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                      ORDINE  DE  ZI

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 13.685/16.05.2019, prin care un grup de producători agricoli care își comercializează produsele în Piața Agroalimentară din Sighișoara, adresează Consiliului Local al Municipiului Sighișoara o petiție cu privire la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 86/14 mai 2019
2.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 12.052/02.05.2019, prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. aduce la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, Raportul de activitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2018 și Raportul anual al comisiei C.I.M. pentru anul 2018
3.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 12.839/09.05.2019, prin care Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș, aduce la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, cuantumul dividendelor aferente exercițiului financiar 2018
4.Informare privind acordul de cooperare între Municipiul Sighișoara și Districtul Wujiang, Orașul Suzhou, Provincia Jiangsu, Republica Populară Chineză
5.Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada ianuarie 2019 – aprilie 2019
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de locuri la Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara, a costului mediu lunar de întreținere, a contribuției de întreținere datorate de părinți/reprezentanți legali, a finanțării sumelor necesare în completare de la bugetul local și a cuantumului alocației zilnice de hrană, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara în anul școlar 2019-2020
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Creșei din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara
8.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Sighișoara
9.Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului cultural organizat de către Asociația Culturală Kitharalogos și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a primăriei, pe perioada desfășurării evenimentului cultural
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selecția, numirea și eliberarea din funcția contractuală de conducere de Director al Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ – teritoriale – la data de 31.12.2018
12.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020        
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE  LOCUINȚE  COLECTIVE  P+2E+M”, Sighișoara, str. Cornești, nr. 50
14.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat ulterior 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri aferente construcțiilor
16.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
17.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo – cadastrale pentru imobilul     nr. I, situat în Municipiul Sighișoara, str. Turnului, nr. 1 – CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ
18.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 56/28.03.2019, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L.
19.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Școlii, nr. 17
20.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al Municipiului Sighișoara
21.Proiect de hotărâre privind concesionarea imobilului ”Turnul Croitorilor”, monument istoric, parte din ansamblul fortificațiilor Cetății Municipiului Sighișoara
22.Proiect de hotărâre privind transmiterea Sălii de Sport ”Radu Voina” și a Bazei Sportive din Cartierul Târnava II, cu bunurile și dotările aferente acestora, în administrarea Clubul Sportiv Municipal Sighișoara

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.

     PRIMAR,                                                                               
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru   
         
   Avizat:                                     
Secretarul municipiului,                                                                                                        
   Bizo Anca

Comentează cu Facebook