Câți bani au intrat în oraș, în ultimii ani, din fonduri europene

 

 

 

 

2017, an fără bani europeni pentru municipiul Tîrgu Mureș

Câți bani au intrat în oraș, în ultimii ani, din fonduri europene  

 

Într-un clasament național pe anul 2017 privind atragerea fondurilor europene de către comunitățile rurale, județul Mureș se situează pe locul I, comunele mureșene reușind să atragă 20,68  de milioane de euro. Conform raportului aceleiași instituții, municipiul Tîrgu Mureș nu a atras din fonduri europene niciun euro.  

 

Ce spune Primăria municipiului Tîrgu Mureș  

 

Săptămânalul Punctul a contactat Primăria municipiului Tîrgu Mureș pentru a vedea care este situația atragerii de fonduri europene de către municipiul Tîrgu Mureș în ultimii ani, iar răspunsul ne-a fost transmis prin Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională.  

În urma unei analize succinte am observat că, într-adevăr, Municipiul Tîrgu Mureș nu a atras în anul 2017 bani din fonduri europene, singurul „venit” ar fi însă proiectul de Reabilitare sit poluat istoric Iaz Batal de deşeuri (30 de hectare) din Tîrgu  Mureş, care a început în anul 2012 și a fost finalizat în anul 2017, având valoarea de 369.722,27 de lei. Trebuie  însă să avem în vedere că în 2017 a început Fazarea aceluiași proiect care va fi finalizată în anul 2020 cu o valoare 35.273.614,76 de lei.  

Totuși, în perioada 2016-2018, municipiul Tîrgu Mureș a accesat fonduri europene nerambursabile în valoare de 98.615.061,56 de lei.  

 

Etape parcurse în POR 2014-2020 

 

În vederea accesării fondurilor europene alocate Municipiului Tîrgu Mureș prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, în valoare de 31,5 milioane de euro, au fost parcurse următoarele etape:  Au fost realizate cele două documente strategice: Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Tîrgu Mureș și Planul de Mobilitate Urbană.  

Aceste două documente au parcurs toate etapele procedurale în vederea accesării fondurilor alocate, astfel au fost obținute avizele de mediu, au fost parcurse etapele de dezbateri publice, au fost supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș, au parcurs etapele de verificare a conformității și admisibilității obținând avizele din partea Agenției de Dezvoltare Regională Centru și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 

A fost înființată Autoritatea Urbană, cu rol de Organism Intermediar de nivel II în absorbția fondurilor europene și a fost lansat apelul pentru depunerea Fiselor de proiecte aferente Axei 4 a POR 2014-2020 

Au fost depuse de Municipiul Tîrgu Mureș un nr. de 23 de Fișe de proiect către Autoritatea Urbană din care au fost prioritizate un număr de 11 proiecte. S-a realizat Documentul Justificativ DJFESI, care a parcurs etapele procedurale din Ghidul de finanțare, obținând avizele din partea celor două entități implicate în procesul de absorbție a fondurilor europene ADR Centru și AMPOR. 

 

Proiecte în lucru: 31 de milioane de euro 

 

Conform aceluiași document, Primăria municipiului Tîrgu Mureș se află în etapa de finalizare a mai multor Studii de fezabilitate/Studii de oportunitate/Studii de trafic, alte studii, obținerea Certificatelor de urbanism și a avizelor aferente, precum şi în etapa de elaborare a Cererilor de finanţare, pentru următoarele proiecte în valoare de 31 de milioane de euro fonduri nerambursabile: 

 1. Modernizarea transportului public de călători alMunicipiului Tîrgu Mureş; 
 2. Achiziţionarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureş;
 3. Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș;
 4. Transformarea străzilor din zona cu circulaţie pietonală intensă- Zona Clinicilor – în trasee mai prietenoase faţă de pietoni şi biciclişti; 
 5. Realizare pistă de bicicletede-a lungul canalului Pocloş; 
 6. Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest— Centru a Municipiului Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja;  
 7. Înfiinţarea unor noi linii de transport public călători, care să asigure legătura între Cartierul Mureşeni – Cartier Tudor Vladimirescu – Cartier Belvedere, str.Calea Sighișoarei – Bega – Budiului; 
 8. Reconversia funcţională şi/sau reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul Municipiului Tîrgu Mureş -zona Calea Sighişoarei, str. Apicultorilor, str. Sârguinţei; 
 9. Reamenajarea spaţiilor urbane cu centru multifuncţional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilităţi destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureş;
 10. Extindere şi modernizare clădire pentru amenajare creşă str.Apaductului nr.54- 56; 
 11. Amenajare creșăși grădiniță în cartierul Belvedere; 
 12. Şcoala de arte şi meserii modernizare şi reabilitare integrală, ateliere —Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”. 

 

Proiecte pentru comunitățile de romi 

 

În data de 4 decembrie 2017 Municipiul Tîrgu Mureş, în calitate de membru fondator al Grupului de Acțiune Locală Municipiul Tîrgu Mureş, a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene Strategia de Dezvoltare locală Tîrgu Mureș, în urma desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) elaborate în cadrul mecanismului de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), în conformitate cu prevederile art. 32-35 ale Regulamentului nr. 1303/2013, Strategia de Dezvoltare Locală Tîrgu Mureş cu un buget de 7.000.000 de euro a fost admisă pentru finanţare. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală Tîrgu Mureş are ca scop promovarea dezvoltării integrate şi implicării comunităţilor în dezvoltarea locală, fiind coordonaţi de către Grupul de Acţiune Locală Tîrgu Mureş, cu rolul de a implementa o strategie de dezvoltare locală integrată, în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale, menită să conducă la dezvoltare economică şi socială la nivel local. În municipiul Tîrgu Mureş, aplicarea instrumentului DLRC este orientată către zone cu populaţie aflată în risc de excluziune socială, astfel încât prin Strategia de Dezvoltare Locală dedicată acestor zone să se implementeze măsuri care să diminueze acţiunea factorilor ce generează sărăcie şi excluziune socială. 

Pentru proiectele incluse în Strategia de Dezvoltare Locală Tîrgu Mureş se vor obţine finanţări în cadrul Programului Operaţional Regional Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban şi proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. 

 

 

Lista proiectelor cu finanţare nerambursabilă 

Perioada: 2016-2018 

Proiecte finanțate prin POR , POS MediuLEI 

 

Nr. 
crt. 
Titlul proiectului  Durata 
proiectului/stadiul 
realizării 
proiectului 
Valoare 
1  Modernizare şi reamenajare spaţii publice de agrement Platoul Corneşti  2012-2016 finalizat  3.997.130,38 
C’,1  Reamenajare şi conservare Cetate Medievală  2010-2016 finalizat  1.206.638,44 
3  Modernizare reţea stradală la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș, Tranşa I  2010-2016 finalizat  6.789.415,64 
4  Creare stradă de legătură între strada Livezeni și Spitalul Judeţean de Urgenţă,  2014-2016 finalizat  7.326.457,95 
5  Reabilitare termică a 10 blocuri de locuințe Lot 1  2014-2016 finalizat  1.682.682,03 
6  Reabilitare termică a 26 blocuri de locuinţe —Tîrgu Mureş  2014-2016 finalizat  7.2R .051 67 
7  Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe —Tîrgu Mureş — LOT IV,  2014-2016 finalizat  31.898,98 
8  Reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Tîrgu Mureş – Lot V  2015-2016 finalizat  731.862,71 
9  Reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Tîrgu Mureş – Lot VI  2015-2016 finalizat  585.640.43 
10  Reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Tîrgu Mureş – Lot VII  2015-2016 finalizat  498.886,47 
11  Mansardarea şi reabilitarea internatului — Liceul de Artă Tîrgu  Mureş  2014-2016 finalizat  66.333,10 
12  Mansardare şi reamenajare la Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian din Tg. Mureş,  2014-2016 finalizat  1.056.278,99 
13  Reabilitare sit poluat istoric Iaz Batal de deşeuri 30 ha — Tîrgu  Mureş  2012-2017 finalizat  369.722,27 
Proiecte finanțate prin fonduri norvegiene 
Nr. 
crt. 
Titlul proiectului  Durata proiectului/stadiul realizării 

proiectului 

Valoare 
11  Calea Verde spre dezvoltare durabilă  2015-2017 finalizat 

, 

352.443,00 
15  Educaţia, informarea şi Conştientizarea privind adaptarea la schimbările climatice – condiții ale dezvoltării durabile  2017 finalizat  25.615,62 

Proiecte finanţate prin PNDL 

 

Nr. 
crt. 
Titlul proiectului  Durata proiectului / stadiul realizării 

proiectului 

Valoare 
16  Reparaţie capitală pod peste râul Mureş cu pasaj superior peste linia CF Deda –Tîrgu  Mureş-strada Călăraşilor   

2017-2021  

 

               22.904.202 
17  Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Colegiul Agricol Traian Săvulescu, Tîrgu Mureș  2018-2022  129.962,28 
18  Laborator pentru Liceul Tehnologic „Aurel Perșu”, Tîrgu Mureş  2018-2022  201.984,29 
19  Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă, Tîrgu Mureş  2018-2022  725.961,88 
Proiecte în implementare finanţate prin POCA, PO Infrastructura Mare 
Nr. 
crt. 
Titlul proiectului  Durata proiectului/stadiul realizării 

proiectului 

Valoare 
20  Creşterea calităţii serviciilor publice, îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii – Tîrgu Mureş  2018-2019  340.428,20 
21  Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric — Iaz Batal 30 ha — Tîrgu Mureş  2017-2020  35.273.614,76 
Proiecte depuse în curs de evaluare 
Nr. 
crt. 
Titlul proiectului  Durata proiectului/stadiul realizării 

proiectului 

Valoare 
22  Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădirile 

rezidenţiale din municipiul Tîrgu Mureş — LOT I 

 

2018  

7.092.112,97 
23  Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădirile de rezidenţiale din municipiul Tîrgu Mureş — LOT II  2018  6.032.737,50 

 

Fonduri atrase de municipiul Tîrgu Mureș in perioada 2016-2017  25.944.057,68 
Contrate de finanţare semnate în perioada 2017-2018 și aflate în implementare  72.701.003,88 
TOTAL  98.645.061,56 

 

 

 

A.B.   

Comentează cu Facebook