fbpx

Consiliul Local Târgu Mureș a votat Planul Urbanistic General al orașului

În ședința de astăzi a Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș s-a adoptat  reactualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Târgu Mureș cu Regulamentul Local de Urbanism și Strategia de Dezvoltare Spațială aferentă,elaborate  de SC ”PROIECT” SRL Târgu Mureș,. Prin această hotărâre s-a adoptat și Planul de Acţiune pentru Implementarea Investiţiilor Publice .

Conform hotărârii, teritoriul intravilan al Municipiului Târgu Mureș va avea suprafața de teren de 3718,32Ha. În hotărâre se arată că  documentațiilor de urbanism de tip P.U.Z./P.U.D. aprobate, care prin HCL-urile de aprobare au avut stabilit un termen de valabilitate iar la data aprobării prezentei hotărâri acest termen nu este expirat, li se aplică prevederile art. 56 alin (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul potrivit căruia „Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora, în următoarele situaţii:

    a)dacă în timpul perioadei de valabilitate a fost începută, în condiţiile legii, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/desfiinţare;

    b)dacă a fost demarată punerea în aplicare a reglementărilor privind circulaţia juridică a terenurilor, stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan sau delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

    c)dacă au fost iniţiate obiective de investiţii de modernizare şi/sau dezvoltare a infrastructurii tehnico- edilitare”.

De asemenea, documentațiile de urbanism de tip P.U.Z./P.U.D. aprobate începând cu luna februarie 2021şi până la data prezentei hotărâri îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stabilită prin H.C.L.- urile de aprobare inclusiv în situaţia în care nu se încadrează în prevederile art. 56, alin (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Documentațiile de urbanism de tip P.U.Z./P.U.D. aprobate, care prin HCL-urile de aprobare au avut stabilit un termen de valabilitate iar la data aprobării prezentei hotărâri termenul este expirat, sau care nu au avut stabilit un termen de valabilitate, își încetează valabilitatea la data aprobării prezentei hotărâri. Excepție fac prevederile acestora privind circulația terenurilor, zonele afectate de servituţi publice, obiectivele de investiţii de modernizare şi/sau dezvoltare a infrastructurii tehnico- edilitare, precum și obligațiile asumate de către inițiator în cazul documentațiilor de urbanism care au produs efecte juridice.

Prin excepţie următoarele documentaţii de urbanism iniţiate de Municipiul Târgu Mureş îşi păstrează valabilitatea până la aprobarea unei documentații de urbanism echivalente pentru zona reglementată de acestea:

– P.U.Z. Complex sportiv şi de agrement „Mureşul” aprobat prin HCL nr. 68/27.03.2003

– P.U.Z. Str. Baladei, zona centrală pentru Şcoala Generală nr. 4, aprobat prin HCL nr. 176/30.04.2009

– P.U.Z./P.U.D. Zona de agrement Cartier Tudor Vladimirescu, aprobat prin HCL nr. 291/23.06.2009

– P.U.Z./P.U.D. Zonă locuinţe medii, str. 8 Martie, nr. 53, aprobat prin HCL nr. 141/31.03.2011

– P.U.Z. Dezvoltarea zonei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş, zona străzii Gheorghe  Marinescu – Parcul Eroilor, aprobat prin HCL nr. 270/20.09.2018.

      Planul Urbanistic General(P.U.G.) este planul de urbanism de rang superior documentațiilor de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), fiecare unitate administrativ- teritorială având obligația să-l dețină și să- l actualizeze parțial sau integral, în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.

     Planul de urbanism general se actualizează integral dacă în urma analizei de specialitate se constată că reglementările existente şi lista de investiţii publice nu mai corespund cu tendinţele de dezvoltare sau dacă acestea contrazic acte normative intrate în vigoare după aprobarea planului.

Actualizarea Planului urbanistic general presupune revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, cu tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă socioeconomice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a impactului acestora la nivelul localităţii, dacă este cazul.

      Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW