Se caută un nou operator pentru salubrizarea orașului Luduș

În orașul Luduș, serviciul de salubrizare se efectuează de către S.C. Servicii Salubritate București S.A. – S.C. Sylevy Salubriserv S.R.L. în baza contractului nr. 45 din 30 august 2017. Acest document ajunge la termen în data de 3 octombrie 2018 și în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2017, contractul de delegare a gestiunii nu poate fi prelungit.
Anca Năsăudean de la Serviciul „IADP” din cadrul Primăriei orașului Luduș spune că, în temeiul Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, „aceste servicii sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin lege, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social al colectivităților locale, cu privire la (….) salubrizarea localităților”.

Obiectul caietului de sarcini

În continuare prezentăm succint cerințele stipulate în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare a orașului Luduș, activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori. Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante. Consilierii locali au aprobat Caietul de sarcini și cerințele tehnice și de calitate al operatorului care trebuie să prezinte Licența eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și Autorizația de mediu pentru activitatea de colectare și transport deșeuri municipale. În același timp, operatorul economic va face dovada deținerii utilajelor necesare, o dotare tehnică din care nu pot lipsi două autogunoiere compactoare.
Ioan A. Borgovan

Comentează cu Facebook