Şedinţa de consiliu la Sighişoara

Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de vineri, 21 septembrie 2018, orele 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre pentru însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind realizarea și amplasarea ”Monumentului Eroilor Sighișoara”
2. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Sala Mihai Eminescu” Sighișoara (restaurare, consolidare, punere în valoare) – faza D.A.L.I., precum și a indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții : ”Reabilitarea străzii Nicolae Bălcescu din Municipiul Sighișoara” – faza proiect tehnic

Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL, Şedinţe, 2018.

Comentează cu Facebook